Logga in

Elsäkerhetsverkets fyra punkter om vem som får installera solceller

Publicerad
6 nov 2023, 07:30

Efter Elinstallatörens artiklar rasar debatten om ett gammalt undantag i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Betyder det att lekmän i vissa fall får installera solceller? Nu svarar Elsäkerhetsverket och reder ut saken en gång för alla.

Åsikterna om vem som får, eller inte får, installera solceller går fortfarande isär. Det visar reaktionerna på Elinstallatörens artiklar om fulel i SVT och installation på husbilar och båtar.

”Det har dock skett en teknikutveckling, samhällsutveckling samt användande av etablerade tekniker på andra sätt…”

ANDERS RICHERT, TEKNISK DIREKTÖR hos Elsäkerhetsverket

Så säger experten:
Därför får obehöriga inte installera solceller

Läs också:
Varför får lekmän installera solceller på husbilen men inte hemma?

Nu svarar Elsäkerhetsverket på Installatörsföretagens frågor om tolkningen av föreskrifter och undantag. Detta gäller enligt Elsäkerhetsverkets tekniske direktör Anders Richert:

1 Hur ska undantaget i Elsäk FS 2017:2, kapitel 3, punkt 4, tolkas?

Anders Richert

– Genom att gå tillbaka till tidigare föreskrifter och definitioner, som är bakgrund till vad som åsyftades då undantaget kom fram, är det tydligt att det INTE var tänkt att inkludera solcellsinstallationer. Regelverket och undantagen växte fram under 1970-, 80- och 90-talen, säger han.

Undantaget lyder så här:

”Att utföra, ändra eller reparera en starkströmsanläggning som ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 volt med effekt om högst 200 voltampere (VA) och ström begränsad av säkring på högst 10 ampere eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.”

2 Vad menas med skyddsklenspänning?

– Definitionen, som finns i tidigare utgåvor av föreskrifterna, är denna: ”spänning ej överstigande 50 volt växelström, effektivvärde mellan ledare eller mellan ledare och jord i en krets som är isolerad från elnätet med en anordning såsom en skyddstransformator eller en omformare med skilda lindningar” Av definitionen framgår att det handlar om växelström, säger Anders Richert.

3 Vilka villkor gäller (förutom 200 VA och 50 volt)? 

– Anläggningen ska vara isolerad från elnätet med en anordning, till exempel en skyddstransformator. Den definieras så här: ”transformator utförd för matning av kretsar för skyddsklenspänning, och vars primär- och sekundärlindningar är elektriskt åtskilda genom dubbel eller förstärkt isolering för att faran för olycksfall (risken för elchock) skall begränsas vid samtidig beröring av jord och spänningsförande delar eller delar av stommen som kan bli spänningsförande i händelse av ett isolationsfel”

– Utifrån detta framgår att det avser matning av en krets, alltså en förbrukande krets och inte en producerande krets, säger Anders Richert.

Läs också:
Han undrade om han fick sätta upp solpanelerna själv

4 Hur ska ovan nämnda regler tolkas för solceller?

Anders Richert sammanfattar det så här: För att elinstallationsarbetet på anläggningen ska falla in under undantaget ska spänningen understiga 50 volt och ”effekten” 200 VA. Dessutom ska det handla om växelspänning och kretsen ska matas från, men även vara isolerad från, elnätet. Utifrån detta hamnar inte solcellsanläggningar under undantaget i punkt 4.

Han tillägger samtidigt ett MEN:

– Det har dock skett en teknikutveckling, samhällsutveckling samt användande av etablerade tekniker på andra sätt. Det kan innebära att moment som i dag kan utföras på ett relativt riskbegränsat sätt kan falla in i regelverket för elinstallationsarbete, medan farligare moment kan falla in under undantag eller inte ens inkluderas.

Cecilia Axelsson, elsäkerhetsexpert hos Installatörsföretagen, menar att Elsäkerhetsverkets förtydligande är efterlängtat.

– Solcellsbranschen har problem med oseriösa aktörer utan tillräcklig kompetens, vilket ökar risken för felaktiga installationer, säger Cecilia Axelsson.

Hon berättar också att Installatörsföretagen håller på att ta fram branschreglerna Säker Sol,  som en helhetslösning för solcellsbranschen. Säker Sol vänder sig såväl till installatörer som beställare och konsumenter. En webbplats kommer att lanseras under våren 2024.