Logga in

Solcellsföretaget började med att välta 20 paneler

Publicerad
24 jun 2024, 08:27

Efter att ha krossat en panel fortsatte företaget med att skriva egenkontrollen första dagen – den ska göras sist. När kunden protesterade mot slutfakturan gick företaget till inkasso. Hur skulle det här stå sig inför Arn?

Text

Villaägaren beställde material och montering av solceller från ett solcellsföretag i januari 2023. När det var dags för installationen den 19 juli lutade företaget de 20 panelerna mot byggnadsställningen. Alla panelerna välte omkull, varav en krossades totalt och kunde inte användas. Panelerna som klarade sig sattes upp och montaget avslutades den 21 juli. Men några veckor senare upptäckte villaägaren att två av panelerna avvek från de andra rent utseendemässigt. Han kontaktade företaget och bad om en besiktning. 

Ännu en tvist:
Villaägaren skulle jobba – ”fick agera montör vid installation av elledning”

Ännu en tvist:
För klen växelriktare enligt kunden – men avtalet var tydligt

En elektriker skickades dit för att kontrollera de två avvikande panelerna. Kort därpå blev anläggningen godkänd för driftsättning av villaägarens elbolag och han  började använda den. Trots det var inte villaägaren säker på att besiktningen var korrekt utförd och ville ta del av besiktningsprotokollet. Dessutom saknades ett mätarskåp som skulle ersätta ett gammalt. När slutfakturan skickades bestred han den, eftersom han inte hade fått tillgång till egenkontrollen och uppgifter om montaget av panelerna. Företaget gick till inkasso och hade en kravränta på 51 procent, då betalade kunden fakturan.

Läs också:
Måste jag visa vårt egenkontrollprogram?

Anläggningen strulade fortfarande. Bland annat löste jordfelsbrytaren ut, det misstänktes bero på ett fel i batteriets i- och urkoppling. På eget initiativ anlitade villaägaren en extern besiktningsman och solcellsföretaget fick en kallelse, men närvarade inte vid besiktningstillfället. Besiktningsmannen upptäckte att växelriktaren inte satt fast med låsskruv och att den gick att lyfta bort, att kablar inte satt kvar i klamrarna och klämfästen som var felmonterade och trasiga. Därtill hittade han ytterligare ett tiotal mindre fel. Felen ledde till att anläggningen inte godkändes för bruk.

Villaägaren valde att göra en anmälan till Arn, med anledning av förseningar och den felaktiga installationen. Först efter villaägarens anmälan lovade solcellsföretaget att åtgärda felen och närvara vid en eventuell ny besiktning. De skickade även sin egen egenkontroll av montaget till villaägaren. Egenkontrollen i sig visade sig vara skriven den 19 juli, två dagar innan montaget var klart. För att åtgärda de omfattande felaktigheterna i montaget skulle alla paneler behöva tas ned. Det innebar att en byggnadsställning skulle behöva sättas upp på nytt. 

I sin anmälan krävde villaägaren att företaget skulle åtgärda samtliga fel som fanns med i besiktningsprotokollet och även stå för kostnaden för två besiktningar, som kostade 6 900 kr vardera. Om företaget inte skulle ersätta honom begärde han att köpet på närmare 200 000 kr skulle hävas och återbetalas, samt att företaget skulle betala ränta om 10 procent på det totala köpebeloppet.

Solcellsföretaget själva meddelade att de stod redo att åtgärda samtliga fel i anläggningen. Men villaägaren gav dem inte tillträde att rätta till felen, eftersom han väntade på beslut från Arn. Företaget gick även med på att genomföra bytet av mätarskåpet och stå för kostnaden, men fick inte klartecken från villaägaren att genomföra bytet. Gällande den eventuella ombesiktningen erbjöd sig företaget att stå för halva kostnaden av goodwill. I övrigt motsatte sig företaget kravet att stå för kostnaden för båda besiktningarna. De menade även att de förhållit sig till den information som har kommunicerats ut till villaägaren vad gäller montagestart och slutinstallation.

Ännu en tvist:
Vem orsakade vattenläckan vid mätarbytet?

Men vilken bedömning gjorde Arn? I enlighet med företagets medgivande rekommenderade Arn att de skulle åtgärda samtliga fel enligt besiktningsprotokollet. De rekommenderade även företaget att betala 6 900 kr till villaägaren för den första besiktningen. Däremot menade Arn att det inte fanns någon grund för att företaget ska stå för en eventuell ombesiktning, och avslår därmed detta krav. Villaägarens övriga krav avslogs också, eftersom företaget erbjudit sig att åtgärda felen i installationen.