Logga in

Så gör du en slutdokumentation för solceller i 12 steg

Publicerad
29 jan 2024, 06:01

Hur var det nu med vindlastberäkningen? Och kopplingsschemat? Det slarvas en del med dokumentationen när solceller installeras. Vet du allt som ska vara med?

En solcellsanläggning ska fungera under lång tid, och under livslängden finns behov av underhåll och service. Samtidigt är brister i dokumentationen en av de vanligaste anmärkningarna vid besiktningar.

Kommentar:
Besiktningsmannen: ”Bättre att vi tar till oss vad som finns i standarden”

Många misstag:
Sex vanliga tabbar när solceller installeras

Därför behövs stöd för att göra bra slutdokumentation vid solinstallationer hos privatpersoner. Det menar föreningen Svensk Solenergi, där Oskar Öhrman är tekniskt ansvarig, som sammanställt en riktlinje med tolv punkter. Här är dokumentationen som rekommenderas:

1 Allmän info

Här ska stå adress, installationsdatum, färdigställandedatum och kontaktuppgifter till leverantören. Dessutom bör det finnas projektnummer eller -namn som kan användas för framtida garanti- och serviceärenden.

Information om leveransomfattning, till exempel totalentreprenad, bör vara med samt kopia på avtal eller accepterad offert.

2 Anläggningsinformation 

Här ska finnas uppgifter om beräknad årsproduktion av el, antal solpaneler, placering, riktning och lutning. Dessutom info om solpanelernas enskilda och sammanlagda effekt (DC-effekt) samt växelriktarnas effekt (AC-effekt). 

Maximalt tillåten inmatad effekt till elnätet ska också framgå, om den är lägre än växelriktarens effekt. Det går att läsa mer i Svensk Solenergis speciella riktlinjer för detta.

Annat som böra vara med är:

Verifiering av strängarnas och växelriktarens kompatibilitet med avseende på spänning, ström och temperaturkoefficienter. Exempelvis ett underlag från en simulering eller en beräkning.

Strängritning/kopplingsschema för panelerna.

Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera brytare och frånskiljare samt deras placering (kan ingå i drift och underhållsinstruktionen).

3 Drift- och underhållsinstruktion

Hos Elsäkerhetsverket finns information om vad en underhållsinstruktion bör innehålla.

4 Datablad för installerade komponenter

Åtminstone för dessa komponenter, om de installerats: Solpanel, växelriktare, energi- eller smartmätare, optimerare, batteri.

Om datablad innehåller flera modeller ska aktuell modell markeras eller så ska en produktförteckning bifogas, där modellen framgår.

5 Produktgarantier för komponenterna

Gäller produkterna i punkten ovan samt garantivillkor för installationen som helhet.

6 Snö- och vindlastberäkning för montagesystemet

7 Användarmanual 

Ska finnas för komponenter som aktivt används av beställaren, som exempelvis växelriktare, batteri och programvara för övervakning och styrning.

8 Checklista för egenkontroll

9 Provnings- och driftsättningsprotokoll 

Detta kan även ingå i checklista för egenkontroll.

10 Information om insamling av elavfall

Den som säljer elektrisk utrustning till privathushåll ska informera om var elavfall ska lämnas. Läs mer hos Naturvårdsverket.

11 Schema vid reservkraftsinstallation

Schemat ska visa vilka delar av elanläggningen som kan matas av reservkraft.

12 Riskbedömning

Vid avsteg från standarder och riktlinjer i installationen ska en riskbedömning dokumenteras och överlämnas till beställaren.

Läs också:
Därför får obehöriga inte installera solceller

Hela dokumentationen, med alla tolv punkter, ska överlämnas till beställaren senast två veckor efter färdigställd installation. Och om möjligt senast två veckor före eventuell besiktning.