Logga in

Fem skäl till att Vattenfall kräver elkopplare till solceller

Publicerad
15 jun 2023, 05:30
| Uppdaterad
16 jun 2023

”Kostsam, riskökande och estetiskt förfulande” – så skriver en elektriker till Energimarknadsinspektionen om elkopplare till solcellsanläggning. Han vill att den ska sitta i centralen i stället för utomhus. Så här svarar Vattenfall.

Elektrikern Mårten Stolt tycker att den extra elkopplaren som krävs till vissa solcellsinstallationer mest blir kostsam, riskökande och estetiskt förfulande.

”När det gäller säkerhet ingår också att göra det entydigt och enkelt för alla inblandade att förstå regelverket, och inte ha en massa undantag som ökar risken för misstag.”

VAttenfall Eldistribution

Läs mer om elkopplare:
Varför behövs en separat elkopplare till solcellerna?

Läs också:
”Vi har sett en extrem uppgång i antalet föranmälningar”

Som svar på hans anmälan till Energimarknadsinspektionen har Vattenfall Eldistribution skickat ett yttrande om kravet på elkopplare. Så här svarar Vattenfall: 

När vi utför arbete på våra elnät behöver kundens produktionsanläggning (solceller, generator eller batteri) vara frånkopplad med en låsbar brytare. En kund som är producent behöver ge oss möjlighet att bryta inmatning/koppla från produktionen från vårt nät, utan att helt behöva bryta bort kundens möjlighet till uttag.

Utöver detta finns flera faktorer som gör att det krävs tillgång till kunders produktionsbrytare:

  • Vid en brand behöver räddningstjänsten kunna koppla från all elproduktion och matning till kundens elanläggning.
  • En nätägare ska kunna mata kunder med reservkraft vid längre strömavbrott. Produktionsanläggningen ska då med kort varsel kunna kopplas från, för att inte störa eventuella reservkraftverk. Sker inte frånkoppling kan resultatet bli att reservkraftverket löser ut/slår ifrån och påverkar avbrottstiden för berörda kunder.
  • Om en kunds produktionsanläggning får någon form av fel, till exempel producerar mer effekt än avtalat eller påverkar driften av elnätet, behöver nätägaren kunna bryta elförsörjningen.
  • Vattenfall vill kunna stänga av elen från solcellerna för att göra arbeten även när kunden inte är hemma. Till exempel om en säkringslist i ett kabelskåp behöver bytas på grund av dålig kvalitet (innan det sker ett avbrott).
  • Nätägaren behöver kunna kontrollera in/utmatning hos en producerande kund, för att säkerställa att elnätet kan hantera olika typer av händelser. Det handlar om extrema situationer, men ändå faktorer som elnätsägare måste ta höjd för.

Mårten Stolt kommenterar Vattenfalls svar så här:

Brand: Man bryter snabbare bort kunden i nätägarens fördelningsskåp ute vid gatan. Om beställaren eller anläggningen kräver det kan brandkårsbrytare installeras så nära solcellerna som möjligt. Växelriktaren slutar dock att producera el om inkommande ström faller bort, enligt de säkerhetsfunktioner som är lagkrav i Sverige.

Reservkraft: I praktiken är det mycket snabbare att först bryta bort anläggningar med solproduktion i nätägarens fördelningsskåp och därefter få i gång reservkraften till alla övriga. När reservkraften tuffat i gång kan nätägarens personal lugnt och metodiskt bryta bort produktionen lokalt, vid respektive växelriktare. Personalen måste ändå kontakta kunden för att få tillgång till instruktion om var elkopplaren sitter. 

Fel i produktionsanläggningen: Det räcker att koppla ner mätaren för att växelriktaren ska sluta leverera ut. Sedan behöver nätägaren kontakta kunden för att bryta bort växelriktaren lokalt, om den är trasig eller felinstallerad.

Mycket kan hända:
Sex vanliga tabbar när solceller installeras

I sitt yttrande till Energimarknadsinspektionen kommenterar Vattenfall Eldistribution förslagen.

– Kunden har flera poänger, kloka synpunkter och alternativa lösningar. Vattenfall har dock valt att lägga säkerheten högt… Visst skulle man i vissa fall kunna ha flera specialregler under speciella omständigheter. Men när det gäller säkerhet ingår också att göra det entydigt och enkelt för alla inblandade att förstå regelverket, och inte ha en massa undantag som ökar risken för misstag.

Därför kvarstår kravet på att elkopplare till produktionsanläggning ska sitta lätt åtkomlig för Vattenfalls personal, räddningstjänst, med flera.