Logga in

Elolycksfallsrapporten – fyra av fem elolyckor hade kunnat undvikas

Publicerad
22 maj 2023, 08:21

Elolyckorna bland yrkespersoner ökade 2022, det visar Elsäkerhetsverkets årliga elskaderapport. I hög grad uppger drabbade elektriker att spänningsprovning eller frånkoppling hade förhindrat olyckan. 

Text

Olyckor bland de som jobbar inom elyrken ökar. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor och en särskild undersökning bland elektriker som görs var femte år. Under 2022 anmäldes 752 skador på grund av elolyckor. Det är en ökning med 7 procent i jämförelse med året innan.

Det är framförallt elolyckor där skadan antingen bedöms ge en sjukfrånvaro på högst tre dagar eller ingen sjukfrånvaro alls som ökat. I första hand är det inom yrkesgruppen Installations- och servicetekniker som dessa ökningar skett, men myndigheten ser även att elolyckor för yrkespersoner inom andra yrken än el, som inte medfört sjukdagar, ökat i viss utsträckning senaste fem åren.

– Vi ser en klart uppåtgående trend bland elyrkespersoner där de anmälda elolyckorna bedömts förorsaka 1-3 dagars sjukfrånvaro. De ökade med 52 procent mot föregående år för installations- och servicetekniker. Orsaker som anges är att rutiner inte följs, men också att brister i kunskaper och bristande anläggningskännedom ökar bland olycksorsakerna, vilket är oroande säger Per Höjevik, projektledare för Elsäkerhetsverkets rapport om elolyckor.

Sena skador efter strömgenomgång:
”Jag förstod ju att det inte var psykologiska besvär”

Han fick veta:
“Att inte förstå var värken kom ifrån var det värsta”

Fyra av fem struntar i spänningsprovning

18 procent av elektrikerna har någon gång under senaste året fått ström genom kroppen, vilket är något högre än undersökningen 2017 (12 procent). Det är framförallt rutinerna gällande spänningsprovning eller att inte kunnat bryta strömmen som inte följs. Fyra av fem olycksdrabbade elektriker uppger att olyckshändelsen kunde förhindrats, främst genom frånkoppling eller om de hade spänningsprovat. Att man ”inte spänningsprovat” anges som orsak av 59 procent av svarande år 2022 (33 procent år 2017) och ”får/kan inte” koppla bort strömmen anges av 44 procent år 2022 (38 procent år 2017). Endast 46 procent uppgav att de gjorde en riskanalys innan arbetet.

– Vi ser också en tendens att man inte är benägen att anmäla elolyckan. Färre än hälften (46 procent) har anmält händelsen till sin arbetsgivare. Varför man inte anmäler händelsen beror bland annat på bedömning av att det inte var ”en så stor grej” eller att inte vill ”vara till besvär”, säger Per Höjevik.

Tidspress och informationsbrist

De flesta elolyckor sker inom branscherna byggverksamhet och tillverkning och männen representerar 80 procent av elolyckorna. Män mellan 21-30 år har en förhöjd risk att råka ut för en elolycka och är också de som oftast drabbas av allvarliga elolyckor. Kvinnor utgör totalt 20 procent av de som drabbas. Enligt undersökningen bland elektriker så upplevs det som att information till de anställda gällande olyckor och tillbud har minskat. 2017 uppgav 83 procent av att man fick denna information men 2022 uppger enbart 56 procent att man får denna information.

– Undersökningen visar att bakomliggande orsaker till att elolyckor sker är stress, tidsbrist och slarv vilket leder till att rutiner frångås eller att arbete utförs utan tillräcklig kompetens. Det ligger ett stort ansvar på både arbetsledning och arbetstagare att se till att ha en god anläggningskännedom, att ständigt jobba med säkerhetskultur, information och egenkontroll, för att både elyrket och användningen av el ska bli säker för alla, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Läs också:
”Det finns lite av en machokultur och den gör att man tar onödiga risker”

De svåraste elolyckorna sker inom elnät

De allra allvarligaste olyckorna sker inom elnät/elförsörjning och har legat på en relativt jämn nivå de senaste fem åren. När det gäller dödsfall så har 1-5 personer omkommit på grund av el senaste tio åren. Under 2022 omkom en ung man när han vistades på ett spårområde och klättrade på en tågvagn, vilket också är en vanlig orsak när det handlar om området elbanedrift. Tittar man på perioden 2000-2022 är det framförallt kategorin personer på fritid som omkommit på grund av el (62 procent) och lägger man ihop yrkesarbetande både inom elyrken och inom andra yrken (icke fackkunniga inom el) så är siffran 51 kända dödsfall (38 procent) för samma period.