Logga in

Regler: Det här gäller för el till sjöss

Publicerad
29 apr 2024, 05:59
| Uppdaterad
25 apr 2024

Visste du att Elsäkerhetsverkets föreskrifter inte gäller för svenskflaggade fartyg och fritidsbåtar? Här är de regler som gäller i stället.

På fartyg eller fritidsbåtar gäller inte Elsäkerhetsverkets föreskrifter. För svenskflaggade fartyg gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum (TSFS 2019:4).

Läs också:
Fyra elfel bakom dödsolyckan på Stena Germanica

För elektrisk installation gäller detta:

16 kap. Allmänna bestämmelser 

1§ Utöver det som sägs i 16–22 kap. ska konstruktion, tillverkning och underhåll av elektriska installationer ske enligt IEC 60092 och en erkänd organisations tillämpliga regler. 

2§ Elektrisk installation på fartyg ska utföras av installatör med el-teknisk bakgrund som har goda kunskaper om fartygs elinstallations-principer och dess gällande standarder. Innan en elektrisk installation som har utförts enligt ovanstående krav kan godkännas ska ett intyg utfärdas där det framgår att installationen uppfyller tillämpad standard. 

Allmänna råd. Elektriska installationsarbeten på fartyg bör endast utföras av:

1. Fartygsingenjör

2. Elektroingenjör 

3. Eltekniker i enlighet med STCW 

4. Fartygselektriker, eller 

5. Installatör med annan utbildning och erfarenhet som kan garantera kunskapsnivå, till exempel marinens elutbildning.

22 kap. Skyddsåtgärder mot elchock, brand och andra elrelaterade risker

Skrovet som återledare

5§ Fartygsskrovet får inte används som återledare i tankfartyg. Skrovet får inte heller användas som återledare för elkraft, uppvärmning eller belysning i andra fartyg med en bruttodräktighet om 1 600 eller mer. 

6§ Oavsett kraven i 5§ kan Transportstyrelsen, om det finns särskilda skäl, medge att fartyg använder något av följande system: 

1. Påtryckt ström för katodskyddssystem. 

2. Begränsade och lokalt jordade system. 

3. Övervakningsutrustning för isolationsnivå förutsatt att den cirkulerande strömmen inte överstiger 30 mA under de mest ofördelaktiga förhållandena. 

7§ Oavsett kraven i 5§ får begränsade och lokalt jordade system användas på fartyg byggda den 1 oktober 1994 eller senare förutsatt att eventuell läckström inte flyter direkt genom farliga utrymmen. 

8§ Om fartygsskrovet används som återledare ska alla slutförbrukare, dvs. alla kretsar som är kopplade till det sista skyddet, bestå av tvåledarsystem. Vidare ska särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Dessa ska godkännas av Transportstyrelsen.

Distributionssystem

10§ När ett primärt eller sekundärt ojordat fördelningssystem används för elkraft, uppvärmning eller belysning utan koppling till jord ska det finnas en anordning som kontinuerligt övervakar isolationsnivån mot jord. Anordningen ska avge en akustisk eller optisk indikering vid onormalt låg isolationsnivå. 

Allmänna råd: Isolationsmotståndet bör vara lägst 1 megaohm, MΩ.