Logga in

Därför bli säljstoppet mot Easee kvar

Publicerad
24 mar 2023, 15:57

Här är skälen till att förvaltningsrätten inte går på Easees linje om att tillfälligt häva försäljningsstoppet.

Easee har överklagat Elsäkerhetsverkets belut om försäljningsförbud till förvaltningsrätten. Bolaget yrkar i första hand på att säljstoppet ska hävas och i andra hand att det ska återförvisas till Elsäkerhetsverket för ytterligare beredning. Dessutom yrkar bolaget på inhibition. Det betyder att bolaget vill att säljstoppet, som började gälla omedelbart, ska hävas tillfälligt medan rättsprocessen pågår. 

I dag kom beslut i den frågan. Förvaltningsrätten i Karlstad avslår Easees yrkande om inhibition.

Läs också:
Tre skäl bakom försäljningsstoppet mot Easee

Läs också:
Easee om jordfelsbrytaren: ”Ingen standard tar höjd för vår teknik”

Domstolen skriver i sitt beslut att rättspraxis om inhibition ställer krav på en hög grad av sannolikhet för att avgörande kommer att ändras i sak. Det vill säga att det är mycket troligt att bolaget i det här fallet i slutändan kommer att få rätt. 

Men det kan också finnas andra omständigheter som gör att det kan ställas lägre krav för  inhibition. Om det är av stor betydelse för den enskilde att verkställigheten skjuts upp – och det inte finns något motstående intresse – då kan rätten fatta beslut om inhibition även om utgången i slutändan är oviss.

Easees hållning är att bolaget kommer lida irreparabel ekonomisk skada även om det i slutändan skulle få rätt mot Elsäkerhetsverket. 

Elsäkerhetsverket hävdar i sin skrivelse till förvaltningsrätten att en kraftfull tillsyn är en förutsättning för ett ordentligt skydd av allmänintresset vad gäller hälsa, säkerhet, konsumentskydd och rättvis konkurrens på unionsmarknaden. Myndigheten har bedömt att det finns risk för både personskada och sakskada.

Lyssna på vår podd om Easee:
Elinstallapodden: Ska man börja plocka ner laddare nu?

Domstolen skriver att det inte finns skäl att frångå kravet på en tämligen hög sannolikhet för att avgörandet kommer att ändras i sak. Detta trots att det finns risk för ekonomiska konsekvenser för bolaget. Mot bakgrund av det som kommit fram i målet finns det inte tillräckliga skäl att besluta om inhibition, skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.