Logga in

Easee: ”Jordfelslösningen är godkänd i Danmark”

Publicerad
27 mar 2023, 08:53

I sitt överklagande till förvaltningsrätten hävdar Easee att Sikkerhedsstyrelsen anser att produkten har en fullgod lösning för jordfel. Nope, säger Elsäkerhetsverket, och tar hjälp av en databas.

Via Mannheimer Svartling Advokatbyrå har Easee tagit Elsäkerhetsverkets säljstopp till förvaltningsrätten i Karlstad och begärt skyndsam handläggning. Det 35-sidiga överklagandet av Elsäkerhetsverkets beslut kom in till rätten den 17 mars, tre dagar efter att Elsäkerhetsverket fattat sitt beslut.

Easee har tre olika yrkanden. Att förvaltningsrätten:

  • i första hand upphäver Elsäkerhetsverkets beslut.
  • i andra hand undanröjer beslutet och återförvisar det till Elsäkerhetsverket för vidare handläggning.
  • förordar att beslutet tills vidare inte ska gälla – så kallad inhibition. 

Easee hade i sin överklagan begärt skyndsam prövning och frågan om inhibition avgjordes den 24 mars.

Frågan om inhibition avgjord:
Därför bli säljstoppet mot Easee kvar

Läs också:
9 svar om Easee-gate: ”Åk inte ut och sätt till en extra jordfelsbrytare”

Säljstopp mot Easee Home och Charge

  • Försäljningsförbud
  • Återtagande från återförsäljare
  • Åtgärda brister i redan installerade produkter

Sedan ett år tillbaka genomför Elsäkerhetsverket en granskning av 6 olika laddboxar. Easee har under det gångna året skickat in 24 testrapporter, varav 15 från oberoende tredje part. I januari i år ställde Elsäkerhetsverket kritiska frågor till Easee och 14 mars fattade myndigheten beslut om säljstopp av boxarna Home och Charge. Boxarna får inte längre säljas i Sverige utan måste skickas tillbaka från återförsäljare.  

Skälet bakom stoppet är att Easees laddboxar Home och Charge avviker på flera punkter från de harmoniserade standarder som bolaget uppgett att laddboxarna följer. 

Avvikelserna gör att produkten saknar fullgott skydd mot jordfel och DC-fel. Tillverkaren borde ha visat hur produkten uppnår fullgott skydd innan den släpptes på marknaden.

Flera delar av överklagandet är skåpmat för den som följt turerna i Easee-gate. Bolaget anser att Elsäkerhetsverket inte har på fötterna för säljstoppet och att produkten i själva verket uppfyller lagens krav.

Specifikt hävdar bolaget att Elsäkerhetsverkets åtgärder är oproportionerliga i förhållande till den ”ringa faktiska och potentiella skada som Elsäkerhetsverket menar följer av den påstått bristande överensstämmelsen med de väsentliga kraven”. Vidare skriver de att ”med hänsyn till ovanstående förhållanden ska Beslutet således upphävas”.

Easee verkar också säkra på att vinna. Deras första argument om inhibition – rättssvenska för att häva säljstoppet till dess att frågan prövats rättsligt – är: ”Det är sannolikt att Easees yrkanden i sak kommer att bifallas”.

De använder också Elsäkerhetsverkets egna ord emot myndigheten. Säljstoppet trädde i kraft omedelbart. Om det skriver Easee att myndigheten själv inte anser att det ligger någon konkret och omedelbar risk för skada och att detta var något som Elsäkerhetsverket själva påpekar:

”Elsäkerhetsverkets granskning har dock inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat”.

Easee anväder Elsäkerhetsverkets formulering i överklagandet

Det här är bara början av det 35-sidiga överklagandet. I grunden anser Easee att Elsäkerhetsverkets beslut både är felaktigt och bygger på ett föråldrat synsätt på laddboxteknik. Det är inte fel på produkten – bolaget tar säkerheten på största allvar – utan på lagstiftningen som inte hänger med i teknikutvecklingen.

Inlagan till förvaltningsrätten tar också upp att Sikkerhedsstyrelsen, den danska motsvarigheten till Elsäkerhetsverket har testat Easees jordfelslösning och konstaterat att den fungerar med avsedd effekt. Här gör bolaget en poäng av att det är just avsaknad av jordfelsbrytare som Elsäkerhetsverket slår ner på. 

”De danska myndigheterna uttalar uttryckligen att Produkten är utrustad med en RCD som uppfyller kraven i Danmark. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att den danska myndigheten anser att Produkten har en fullgod lösning för jordfel och att Produkten inte utgör risk för skada. Easee ser det som anmärkningsvärt att olika medlemsstater, vad gäller regler harmoniserade på EU-nivå, gör så pass olika tolkningar av de relevanta reglerna.” 

Elsäkerhetsverket har i en skrivelse svarat på Easees överklagan till förvaltningsrätten. Myndigheten tror inte att Easee kommer vinna målet. Laddboxens bristande skydd mot jordfel och DC-fel kan leda till personskada och sakskada, exempelvis elchock och brand. 

Den formulering ur Elsäkerhetsverkets beslut som Easee använder till sin fördel i överklagan, om att en installerad laddbox inte inte leder till omedelbar person- eller sakskada, förtydligar myndigheten med tillägget ”under normala driftförhållanden”.

Det innebär inte, som bolaget anför, att det inte finns någon konkret och omedelbar risk för skada.

Läs också:
Easee om jordfelsbrytaren: ”Ingen standard tar höjd för vår teknik”

Om att danska myndigheter omskrivit Easees jordfelsbrytare skriver Elsäkerhetsverket att det inte finns uppgifter om den saken i EUs databas för marknadskontroll, ICSMS. I den finns inga registrerade tillsynsärenden mot de laddboxar som beslutet gäller. Om en marknadskontrollmyndighet hade genomfört en sådan kontroll, då hade det funnits registrerat i databasen. 

Elsäkerhetsverket skriver också att de provningsrapporter som Easee har presenterat, varken någon enskild eller alla tillsammans, visar att utrustningen uppfyller de krav som ställs i harmoniserade standarder.