Logga in

Elinstallatör får auktorisationen inskränkt

Publicerad
1 mar 2021, 05:45

Visst, man kan vara elinstallatör för regelefterlevnad i flera elfirmor. Men så här får det inte gå till.  

Elsäkerhetsverket har beslutat att en elinstallatör i Sydsverige inte får ha rollen som elinstallatör för regelefterlevnad de närmaste tre åren.

– Det här är första gången vi inskränker auktorisationen för en elinstallatör sedan den nya elsäkerhetslagen infördes 1 juli 2017, säger Petra Eriksson, som är handläggare på myndigheten.

Läs mer: Utförde elarbete utan behörighet – kunde ha orsakat brand
Fixar en ensam elinstallatör regelefterlevnaden i åtta elfirmor?

Bakgrunden är att Elsäkerhetsverket i fjol startade en riktad kontroll av elinstallatörer för regelefterlevnad som registrerat sig för tre eller fler företag. Detta för att säkerställa att de uppfyller kraven som gäller för rollen, som är central i elinstallationsföretag. Personen, som måste vara auktoriserad elinstallatör, ska hjälpa företaget att säkerställa att arbetet bedrivs enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter. Uppdraget kräver en viss arbetsinsats. Personen ska dels arbeta med förtagets egenkontrollprogram och rutiner, dels vara tillgänglig i verksamheten och exempelvis ha tid att svara på frågor från företagets montörer.

”Det här är första gången vi inskränker auktorisationen för en elinstallatör sedan den nya elsäkerhetslagen infördes”
Petra Eriksson, handläggare på Elsäkerhetsverket

När Elsäkerhetsverket tog kontakt med den aktuella mannen i mars 2020 var han registrerad som elinstallatör för regelefterlevnad för fyra olika företag. Medan tillsynen pågick registrerade han sig för ett femte bolag i april och ett sjätte i oktober. Men han svarade inte när Elsäkerhetsverket bad honom att redovisa för hur hans samarbete med företagen gick till. Trots upprepade förelägganden.

I myndighetens tillsyn kontaktades även de berörda företagen. Två av dem visade sig då ha brister i sina egenkontrollprogram. I ett av bolagen var bristerna så allvarliga att Elsäkerhetsverket förbjöd företaget att tillhandahålla elinstallationstjänster.

Enligt Elsäkerhetslagen kan Elsäkerhetsverket återkalla eller inskränka en auktorisation för all framtid eller under en tidsbegränsad period. I det här fallet nöjde sig myndigheten med att inskränka auktorisationen under tre år eftersom de brister som upptäckts inte rör själva utförandet av installationsarbetet. Så här motiveras beslutet att inte låta mannen vara elinstallatör för regelefterlevnad de närmaste åren:

”Elsäkerhetsverket kan inte se att du arbetar med företagets egenkontrollprogram och rutiner eller att du lägger ned den tid som krävs för att upprätthålla elsäkerheten. Genom detta agerande, samt då du inte har svarat på Elsäkerhetsverkets förelägganden har du visat dig uppenbart olämplig att inneha rollen som elinstallatör för regelefterlevnad.”

Inskränkningen gäller i tre års tid räknat från 31 mars 2021. Först efter 31 mars 2024 är det fritt fram för mannen att registrera sig som elinstallatör för regelefterlevnad i Elsäkerhetsverkets företagsregister igen. Beslutet meddelades 15 februari och träder ikraft efter tre veckor om det inte överklagas.