Logga in

Dålig koll på egenkontroll: Fem vanliga tabbar

Publicerad
23 aug 2022, 12:55

Knåpar du också ihop egenkontrollprogram genom att låna kompisens? Metoden är vanligare än man tror, men duger inte.  För ett professionellt egenkontrollprogram – undvik de här fem misstagen. 

Mats Jonsson, elsäkerhetskonsult på Eltrygg miljö AB, har granskat egenkontrollprogram hos fler än 100 företag.*

Det är företagen själva som har anlitat honom för att säkerställa att deras egenkontrollprogram uppfyller kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Men knappt något program har hållit måttet.

Läs också:
Första egenprogrammet som fälls i domstol

–  Det är ofta elinstallatören för regelefterlevnad som själv har knåpat ihop ett egenkontrollprogram på sin kammare – utan att läsa på vad föreskrifterna kräver. Man frågar kompisar, går på hörsägen eller kopierar någon annans program även om det inte passar in på den egna verksamheten, säger han.

I nästan alla program har Mats Jonsson hittat brister på följande fem punkter:

 1. Missförstått att ESA-utbildning räcker
  Man har missat att tala om vilka kompetenskrav som gäller för de elinstallationsarbeten företaget utför. Många program hänvisar till ”godkänd ESA-utbildning”, men det duger inte. ESA handlar om elsäkerhet vid arbete, vilket så klart är bra. Men ESA säger ingenting om vilka kunskaper och färdigheter som krävs för utförandet så att anläggningen byggs på rätt sätt, med rätt material och rätt area på kablarna till exempel.
 2. Dålig beskrivning av organisationen 
  Beskrivningar av de funktioner eller personer som har arbetsuppgifter i företagets egenkontrollprogram saknas. Man nöjer sig kanske med att förklara elinstallatörens roll och kastar in ett organisationsschema. Men arbetsledarens och projektledarens uppgifter framgår sällan.
 3. Hur elinstallationsarbete planeras och utförs
  Inför varje elinstallationsarbete måste man ha koll på anläggningen. Många missar att beskriva sina rutiner för att säkerställa denna nödvändiga anläggningskännedom. Och vem ska skaffa sig anläggningskännedomen? Är det montören som kommer till platsen, en elkonsult eller kanske någon i arbetsledningen? Det ska också framgå av egenkontrollprogrammet.
 4. Hur kompetensen säkerställs
  Egenkontrollprogrammet ska förklara hur företaget garanterar att personerna som gör ett visst elinstallationsarbete har rätt kunskap för uppgiften. Men många program visar inte hur man säkerställer att personalen har den kompetens som krävs för uppgifterna.
 5. Uppföljningen av egenkontrollen och egenkontrollprogrammet
  Fungerar rutinerna och är egenkontrollen tillräcklig? Det ska företaget följa upp regelbundet, men många egenkontrollprogram saknar uppgifter om hur uppföljningen går till.

Mats Jonsson poängterar att han inte har funnit att de granskade företagen utför bristfälliga eller felaktiga elinstallationer. Men han tycker ändå att det är allvarligt att så pass många egenkontrollprogram inte håller måttet.

– Det innebär att företagen inte följer lagstiftningens krav på egenkontroll. Du kan jämföra med trafiken: Att köra 55 på 50-väg är kanske inte jättefarligt i alla lägen. Men vi kan inte ha ett system där alla själva bestämmer sin säkerhetsnivå, säger han.

Systemet med egenkontrollprogram infördes när den nya Elsäkerhetslagen trädde i kraft 1 juli 2017. Innan dess fick elinstallationsarbete i yrkesmässig verksamhet endast utföras av elinstallatörer eller av yrkesmän under överinseende av en elinstallatör. Det var den enskilde elinstallatören som ansvarig för elinstallationsarbetet.

Den nuvarande lagen skrotade överinseendet och flyttade ansvaret för elinstallationsarbeten till företagsledningen, som alltså även bär ansvaret för egenkontrollprogrammet. Mats Jonsson efterlyser en uppryckning.

Fråga Cecilia Axelsson:
Måste jag visa vårt egenkontrollprogram?

Får du inte se ert egenkontrollprogram?
”Anmäl företaget”

– Många företagsledare arbetar aktivt med sitt arbetsmiljöansvar, men de har inte fattat att de även har ansvar för elinstallationsarbetet. De måste bli mer involverade för att säkerställa att företagets rutiner fungerar och att egenkontrollen är tillräcklig, säger han.

* Merparten av de granskade företagen är industriföretag och företag verksamma inom stat, kommun och regioner. De utför enbart elinstallationsarbete på egna anläggningar, men omfattas också av elsäkerhetslagens krav på egenkontrollprogram. Några av företagen är även elnätsföretag, medan ett fåtal är traditionella elinstallationsföretag. 

Fakta: egenkontrollprogram

 • Bestämmelser om egenkontrollprogrammets omfattning och innehåll finns i 3:e kapitlet Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete; ELSÄK-FS 2017:3.