Logga in

”Egenkontrollprogram är bara tjafs”

Publicerad
23 sep 2020, 08:25
| Uppdaterad
14 dec 2023

Elsäkerhetslagen 2016:732 fyllde tre år i somras. Den ersatte begreppet behörighet med auktorisation, ”under överinseende av” ersattes av egenkontrollprogrammet och det yttersta ansvaret för utförande av elinstallationsarbeten flyttades från den enskilda elinstallatören till elinstallationsföretaget. Trots att tre år har gått får Cecilia Axelsson ofta höra mothugg från branschen.

”Det var bättre förr, nu kan vem som helst utföra elinstallationer”

– Nja, det är en sanning med modifikation. ”Vem som helst” kan inte utföra elinstallationsarbeten utan enbart de personer som antingen har auktorisation eller finns i företagets egenkontrollprogram. Vem som får göra vad ska finnas beskrivet i egenkontrollprogrammet, och det är företaget som ansvarar för att det är rätt person med rätt kompetens på rätt plats. Oavsett om det rör sig om elinstallationsarbeten eller inte så har arbetsgivaren även ett ansvar genom arbetsmiljölagen att se till att medarbetaren har rätt utbildning (AML 3 kap 3 §). Så var det innan den nuvarande elsäkerhetslagen trädde i kraft, och så är det även nu.

”Egenkontrollprogrammet är verkligen inte tjafs, det är elinstallationsföretagets egna interna rutiner.”

— Allt elinstallationsarbete ska dessutom utföras så att anläggningen ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada (Elsäkerhetslag 2016:732 26 §). Saknas kompetensen att utföra elinstallationsarbeten så bryter alltså företaget även mot elsäkerhetslagen. I det nya systemet med ett egenkontrollprogram finns kravet på rollen elinstallatör för regelefterlevnad som ska hjälpa företagsledningen att följa reglerna inom elområdet. Och för att kunna anta den rollen krävs auktorisation, säger Cecilia Axelsson.


Du kanske också vill veta: Måste jag visa vårt egenkontrollprogram?


”Den som har auktorisation kan ju vara en konsult, som bara vill tjäna pengar”

— Till skillnad från det gamla systemet med behörighet så ligger nu ansvaret för utförande av elinstallationsarbeten på företaget genom egenkontrollprogrammet. En auktorisation måste vara kopplad till företaget, och det sker genom rollen elinstallatör för regelefterlevnad. 

Rollen syftar till att hjälpa företaget att följa reglerna, och eftersom det inte ingår ett utförandeansvar, kan tjänsten köpas in utifrån. På Elsäkerhetsverkets hemsida finns exempel på vad som kan ingå i uppdraget. Har elinstallationsföretagen det i åtanke när de köper upp tjänsten kan oseriösa aktörer sållas bort ganska snabbt. 

3 ”Äh, egenkontrollprogram är bara tjafs och egna påhittade regler”

— Verkligen inte! Egenkontrollprogrammet är elinstallationsföretagets egna interna rutiner. De säkerställer att verksamheten styrs och utförs på rätt sätt av personal med rätt kompetens. Inget företag är det andra likt. Därför anger föreskriften ELSÄK-FS 2017:3 bara ramarna för vad egenkontrollprogrammet ska innehålla. Hur sedan elinstallationsföretagen är organiserade och vilka elinstallationsarbeten som utförs måste skräddarsys från fall till fall. För att uppfylla elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter krävs ett engagemang hos elinstallationsföretagen där verksamheten dokumenteras. Det är allt annat än tjafs och egna påhittade regler. Det är er interna föreskrift över ert systematiska elsäkerhetsarbete, säger Cecilia Axelsson.