Logga in

Ansvarsfrågorna viktiga i samband med elentreprenader

Publicerad
3 nov 2015, 08:55

När ett elteknikföretag tar sitt ansvar i en entreprenad bidrar företaget till att beställaren får den kvalitet som efterfrågats – och god kvalitet skapar högre elsäkerhet. Kan det vara så enkelt? De allmänna bestämmelserna, som AB 04, ABT 06 och ALEM 09, innehåller massor av information om ansvar och garanti – som är avgörande för ett lyckat projekt.

Hanna-Lotta Nielsen är affärsjurist på EIO och väl insatt i vad som gäller i frågor kring de allmänna bestämmelserna. Här hjälper hon Elinstallatörens läsare att reda ut begreppen.

Vilket ansvar har elteknikföretaget under garantitiden enligt AB 04 respektive ABT 06?

– Enligt AB 04 gäller att garantitiden är fem år för entreprenörens arbetsprestation och två år för material och produkter. Om entreprenören fått en längre garantitid hos grossisten, gäller denna längre garantitid även mellan entreprenören och beställaren.

– I en utförandeentreprenad är det beställaren som bestämmer materialet. Det innebär att entreprenörens garantiansvar för material och produkter oftast innebär ett ansvar för fabrikationsfel.

– Om entreprenören och beställaren istället avtalat om att ABT 06 ska gälla är utgångspunkten att garantitiden är fem år för entreprenaden, alltså både för projektering, utförande och för produkter. I en ABT 06 innebär garantiansvaret normalt att entreprenören svarar för att entreprenaden uppfyller de funktionskrav som avtalats med beställaren.

Vad innebär ett garantiansvar?

– Under garantitiden ansvarar entreprenören för fel som framträder. Detta innebär att det ska vara fråga om fel som fanns vid tiden för godkännande av entreprenaden men som först därefter, under garantitiden, blir synliga. Garantiansvaret innebär också att entreprenören förutsätts ansvara för fel under garantitiden.

Vilket är beställarens ansvar under garantitid?

– Entreprenören ansvarar inte för sådant som beror på beställarens felaktiga projektering, bristande underhåll, felaktiga skötsel eller på förslitning. Om entreprenören anser att man inte ansvarar för påtalat fel ska denne antingen visa att man utfört entreprenaden kontraktsenligt, eller göra sannolikt att det påtalade felet beror på felaktig projektering, vanvård, onormalt brukande eller annat som beställaren orsakat. 

Vad är särskilt viktigt när det gäller ansvar och garanti i elteknikbranschen?

– Trenden i hela byggbranschen är längre garantitider i entreprenader. Ju längre tiden går efter avlämnande av en entreprenad, desto viktigare är det att underhållet sköts av beställaren. Detta är särskilt viktigt för entreprenörer inom elteknikbranschen. Entreprenader i branschen innehåller ofta installationer med många avancerade produkter som ofta ingår som rörliga delar eller har känslig elektronik. Dessutom utsätts produkterna för ständig förslitning. Produkterna påverkas alltså mycket av användandet i anläggningen. Det kan därför vara en stor fördel för våra medlemsföretag att också få service- och underhållsavtalet för den aktuella anläggningen efter avlämnad entreprenad.

– Ett problem är också att många tillverkare i av elteknikprodukter finns utomlands och inte vill lämna femårsgarantier. Lösningen i ALEM 09 innebär därför tyvärr att många produkter bara omfattas av två års garantitid.

Hur kan man ha koll på allt?

– Jag uppmanar alla att läsa på och hålla sig uppdaterad på entreprenadrätten. Kunskapen finns i AB 04, ABT 06 och i ALEM 09. ALEM 09 innehåller allmänna leveransbestämmelser om elektriskt materiel för leverans och användning i Sverige, utarbetade av EIO och Sveriges Elgrossister, SEG. Det är också viktigt att se till att man har ett skriftligt avtal med sin beställare med hänvisning till AB04 och ABT06, och det är viktigt att vara noga med att läsa igenom den offert grossisten lämnar inför köpet.

FAKTA

Tre saker att tänka på inför ett entreprenadavtal

1. Om det går, försök att hitta produkter hos grossisten med fem års garantitid om du ska lämna anbud på en entreprenad med fem års garantiansvar, till exempel. enligt ABT 06. Om medlemsföretaget ingår avtal om fem års garanti för en produkt gentemot sin kund, är det ju bra om produkten har samma garantitid hos grossisten.

2. Se till att lämna fullständiga drift- och underhållsinstruktioner till din beställare kring de produkter som ingår i entreprenaden. Entreprenören ansvarar nämligen inte för produktfel som beror på bristande underhåll från beställarens sida.

3. Kom ihåg att ni i många fall har rätt till ersättning från grossisten för de kostnader som uppkommer för er vid reparation eller utbyte av felaktig vara hos er beställare. Men ni måste då ha reklamerat på rätt sätt, enligt ALEM 09.