Logga in

Vems är materialet när byggaren går i konkurs?

Publicerad
15 jan 2020, 08:54

Byggaren har gått i konkurs och elföretaget har material kvar på plats. Är det fritt fram att hämta det? Juristen Viktor Sterner reder ut vad som gäller.

Fråga:

Under en pågående entreprenad har byggaren som vi arbetar för gått i konkurs. Har vi rätt att ta tillbaka vårt material från arbetsstället?

Svar:

Det är svårt att ge ett generellt svar på frågan och oftast behöver man göra en bedömning i varje enskilt fall. Det främsta rådet är att ni bör ta hjälp av en jurist som kan hjälpa till mer er specifika situation.

När kunden inte vill betala: ”Jag sa till kunden ungefär 120 000 kronor men nu har vi fakturerat 150 000 kronor”

Om jag ändå ska försöka att ge ett generellt svar är det beroende av flera faktorer. En sådan är om ni har besittning över materialet. Besittning kan till exempel uppnås genom att materialet hålls skiljt från annat material, att det är tydligt att materialet är ert och att ni kommer åt det. I sådana fall har ni oftast rätt att ta tillbaka materialet, även om det förvaras på arbetsstället.

Det kan vara en brottslig handling att ta tillbaka installerat material, vilket även gäller i fall där byggaren inte har gått i konkurs.

Materialet kan i vissa fall vara i er besittning trots att ni inte har direkt åtkomst till det, till exempel på grund av att ni inte kommer in på arbetsstället utan att beställaren öppnar åt er. Som ovan poängterats är det viktigt att en bedömning görs av alla de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall.

Läs också: Arg elinstallatör avregistrerade elfirma – utan ledningens kännedom

Material som har installerats kan som huvudregel aldrig tas tillbaka av er. Materialet har då blivit en del av fastigheten och är att se som fast egendom eller som byggnadstillbehör. Det kan vara en brottslig handling att ta tillbaka installerat material, vilket även gäller i fall där byggaren inte har gått i konkurs.

Vad gäller: Är det för sent att fakturera? 

Om ni på arbetsstället har material som ni inte har besittning över, men som inte heller är installerat, kan det endast tas tillbaka om ni har ett giltigt äganderättsförbehåll och om materialet finns kvar och kan identifieras. Ett äganderättsförbehåll är ett avtalsvillkor som ger er rätt att ta tillbaka materialet om byggaren inte uppfyller vissa delar av avtalet.

Det är en annan fråga om ett äganderättsförbehåll alls kan vara giltigt avseende material som är tänkt att ingå i en entreprenad, eftersom ett sådant förbehåll typiskt sett inte gäller för material som köparen tillåts förfoga över innan slutlig betalning har skett.

Viktor Sterner, Entreprenadjurist, Installatörsföretagen.

Medlemmar i Installatlrsföretagen har rätt till entreprenadjuridisk rådivning. Mer info finns på installatorsforetagen.se