Logga in

Efter stämningen: Vilket ansvar har elfirmor för gammal fulel?

Publicerad
29 jan 2019, 13:13
| Uppdaterad
14 dec 2023

Elinstallatörens läsare har många frågor efter att en elfirma Uppsala stämts för en villabrand. Här svarar Elsäkerhetsverket på 5 principfrågor.

Måndagens artikel om en villabrand i Uppsala har fått stor uppmärksamhet. En elektriker hade kopplat ur villans elanläggning och åtgärdat elfel på undervåningen. Sedan drog han en ny matningskabel till en ny dosa på övervåningen och kopplade in hela anläggningen igen. Två dagar senare började den befintliga fulelen på övervåningen att brinna – och elfirman stämdes.

Läs mer: Elfirma kopplade in annans fulel – stäms efter villabranden

Fallet, som hanteras av Uppsala tingsrätt, väcker många frågor bland Elinstallatörens läsare. Vi bollar fem av frågorna vidare till Elsäkerhetsverket. Myndigheten kommenterar inte det aktuella fallet, men svarar på vad som gäller generellt sett. Tre personer står bakom svaren: Karin Sjöberg, som är verksjurist, Anders Richert, som är teknisk direktör och Peter Lindberg, som är elinspektör.

1 Vilket ansvar har en elfirma att kontrollera en befintlig anläggning innan den återinkopplas?

– Enligt elsäkerhetslagen är det alltid innehavaren eller den som råder över en befintlig elektrisk starkströmsanläggning som har ansvaret för att säkerställa att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

– Elinstallationsföretaget har dock ett ansvar för att den del av starkströmsanläggningen som omfattas av arbetet uppfyller kraven i relevant utförandeföreskrift. Företaget har också ett ansvar för att kontrollera om det arbete man utfört uppfyller utförandekraven.

Läs mer: Jag är en skitduktig elektriker med full behörighet 

2 Får en elfirma koppla in en befintlig anläggning om elektrikern ser att den har allvarliga brister?

– I elinstallationsföretagets uppdrag ingår att klargöra vilka förutsättningar som gäller för elinstallationsarbetet med avseende på anläggningen och uppdraget. Upptäcks brister i den befintliga anläggningen behöver företaget informera beställaren om detta och föra en dialog med beställaren om hur bristerna bör åtgärdas.

– I slutändan måste företaget själva ta ställning till om de kan åta sig uppdraget och genomföra arbetet så att utfört arbete uppfyller utförandekraven eller om man tackar nej till uppdraget.

3 Hur ska en elfirma agera om en kund vill ha en ny elcentral inkopplad? Har elfirman bara ansvar för centralen eller för anläggningen som de ansluter till centralen?

– Svaret är i stort sett detsamma som på fråga 2: elinstallationsföretaget måste ha anläggningskännedom och klargöra vilka krav som gäller för utförandet av den del som arbetet omfattar.

Läs mer: Kolla in elfelen som fick Elsäkerhetsverket att klippa strömmen

4 Kan en elfirma friskriva sig från ansvar genom att lämna över spänningssättningen till kunden och skriva att man inte tar något ansvar för den del av anläggningen som elfirman inte själv har gjort?

– Det finns olika typer av ansvar och ansvarsutkrävande (se slutet av artikeln). Vissa typer av ansvar kan man aldrig friskriva sig ifrån, exempelvis straffrättsligt ansvar i händelse av skada/olycka.

–  Offentligrättsligt så är innehavaren alltid ytterst ansvarig för att den befintliga starkströmsanläggningen är säker, och elinstallationsföretaget ansvarar för att den del av starkströmsanläggningen som omfattas av arbetet uppfyller kraven i relevant utförandeföreskrift. Elinstallationsföretagets egenkontrollprogram ska innehålla system och rutiner för att säkerställa att det utförda arbetet kontrolleras i erforderlig omfattning. Kontrollernas omfattning ska dokumenteras och i vissa fall ska mätvärden redovisas skriftligen.

– Hur ansvaret ser ut civilrättsligt är mycket beroende av hur avtalet mellan parterna är skrivet, exempelvis vad uppdraget omfattar. Men om parterna inte kan komma överens får det i slutändan prövas av domstol, som i det här fallet.

5 Är fallet principiellt intressant? Och i så fall: Varför?

– Fallet är intressant. Men det är viktigt att komma ihåg att det som prövas är företagets civilrättsliga ansvar, och att det är händelseförloppet i just detta enskilda fall som kommer att blir avgörande för målets utgång. Det är därför svårt att uttala sig om vilken vägledning man kan hämta ur just detta fall.

 

Verksjurist Karin Sjöberg poängterar att många av frågorna ovan handlar om vilket ansvar ett elinstallationsföretag har. Men företagen omfattas av flera olika typer av ansvar och ansvarsutkrävande:

  • Straffrättsligt ansvar, exempelvis för uppkommen skada.
  • Civilrättsligt ansvar, exempelvis skadeståndsanspråk för avtalsbrott eller som i detta fall ersättning till försäkringsbolag.
  • Offentligrättsligt ansvar, exempelvis de krav som Elsäkerhetsverket kan ställa på ett företag. 

Elsäkerhetsverket har svarat på frågorna utifrån det offentligrättsliga ansvaret, eftersom det är det regelverket som myndighetens uppdrag vilar på.

– Det aktuella målet handlar om vilket civilrättsligt ansvar som elinstallationsföretaget har för de skador som uppstått. Det ansvaret är inte reglerat genom elsäkerhetslagen men parterna kan naturligtvis hämta argument från den regleringen för att påvisa vad elinstallationsföretaget borde eller inte borde ha gjort, säger Karin Sjöberg.