Logga in

Starkt samband mellan stress och olyckor i byggbranschen

Publicerad
7 aug 2017, 10:55
| Uppdaterad
24 feb 2021

Byggen blir allt mer komplicerade pussel och tempot ökar när konkurrensen är tuff. Det finns ett starkt samband mellan upplevd stress och allvarliga olyckor i byggbranschen visar en studie från Luleå tekniska universitet. Den viktigaste faktorn för att motverka stress är god planering.

Magnus Stenberg är forskare på institutionen för ekonomi, teknik och samhälle på Luleå tekniska universitet. Han har studerat bakomliggande orsaker till allvarliga olyckor inom svensk byggbransch och ställt samman undersökningen ”Bortom noll – en hälsofrämjande byggbransch”.

Över 7 600 olyckor i installationsbranschen

– När det gäller allvarliga olyckor är olycksfrekvensen 38 procent bland dem som dagligen upplever arbetssituationen som stressig. För de som inte upplever stress är frekvensen 12 procent. Det är ett starkt samband mellan stress och olyckor, säger Magnus Stenberg.

Läs del 1 i vår arbetsmiljöserie: Elektriker drabbas av andra yrkesgruppers asbestdamm

Fallolyckor och halkolyckor plus handverktyg står för hälften av allvarliga olyckor, men det går inte att säga att stress leder till en viss typ av olycka.

– När det gäller allvarliga olyckor är olycksfrekvensen 38 procent bland dem som dagligen upplever arbetssituationen som stressig. För de som inte upplever stress är frekvensen 12 procent.

Magnus Stenberg, forskare 

På längre sikt har allvarliga olyckor i och för sig minskat, men trots det inträffar cirka 1 000 allvarliga arbetsolyckor per år – varav ungefär 10 dödsolyckor. Att få klarhet i orsakerna bakom olyckorna hjälper branschen att jobba vidare med att helt undvika dem.

Maskulina normer bakom dödsolyckor

När det gäller orsakerna till upplevd stress pekar Magnus Stenberg främst på bristande planering. Kortare byggtider, löneform och säkerhetskultur påverkar också, men det finns anledning att forska vidare i orsakerna för att bättre kunna isolera faktorer.

FAKTA

Tips till chefer och arbetsledare

• Tala öppet om riskerna och vikten av rutiner vid intensiva perioder.
• Ha dialog med medarbetarna för att ta reda på vad som kan fungera bättre.
• Var uppmärksam på din egen arbetssituation. Arbetsledare är oftast mest utsatta för stress. Om chefen är på väg mot utmattning kan det bli riktigt allvarliga konsekvenser.
• Kom ihåg att arbetsmiljöproblem i slutänden kostar företaget mycket pengar.

– Det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper när det gäller vilka som upplever mest stress. När flera olika kritiska faktorer, bland annat stress, samverkar så drar riskerna iväg. Branschen pratar väldigt mycket om pressade byggtider, men det är svårt att hitta vetenskapliga studier som visar på direkta samband mellan stress hos byggnadsarbetare och kortare byggtider.

Fler delar i arbetsmiljöserien: Henrik vet inte hur mycket asbest han har i lungorna

– Det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper när det gäller vilka som upplever mest stress. När flera olika kritiska faktorer, bland annat stress, samverkar så drar riskerna iväg.

Undersökningen har inte tittat på enskilda yrkesgrupper, men samspelet mellan grupperna är ett viktigt område.

Fler elolyckor anmäls: Studie pekar på brister i säkerhetskulturen

– Det som dyker upp i intervjuer är att folk i branschen är beroende av andra aktörer. Allt sker i en viss ordning. Blir det störningar så påverkar det många andra. Det kan skapa stress när så många aktörer är involverade. 

Det som kännetecknar byggbranschen är att det finns höga prestationskrav. Samtidigt kan möjligheterna till kontroll och möjlighet för individen att påverka i vissa situationer vara begränsade. Magnus Stenberg förklarar att det är ett mönster som brukar kallas ”krav-kontrollmodellen”.

Elolycka med änglavakt: Man kom i kontakt med en 50 000 volts ledning

– Det som dyker upp i intervjuer är att folk i branschen är beroende av andra aktörer. Allt sker i en viss ordning. Blir det störningar så påverkar det många andra.

Han tror att de företag som tar sig tid att planera och ta höjd för detta i sina kostnadsberäkningar, tjänar på det i längden. Det leder sannolikt till såväl mindre stress som färre  allvarliga olyckor. Att också jobba med stresshantering kan vara mer givande än att enbart tänka i termer av stresseliminering.

Här skadas elektriker

– Våra upplevelser är olika. Om vi jobbar med hur vi hanterar stress kan det bidra till att minska olyckorna. Det är inte enbart planering som är lösningen, säger Magnus Stenberg.

Stressrelaterade olyckor: Ansvaret ligger inte på den enskilde medarbetaren

Så här skippar stressen genom att se till att rätt sak finns på rätt plats vid rätt tidpunkt