De lugnande beskeden kring nya elsäkerhetslagen

Publicerad 20 okt 2016, 12:10

Den största utmaningen för elteknikföretagen i samband med att den nya elsäkerhetslagen träder i kraft blir att utforma ett egenkontrollprogram. Oron har varit stor för en överväldigande byråkrati. Men nu kommer Elsäkerhetsverket med lugnande besked till företagen.  

I anslutning till Elmässan i Kista arrangerade Installatörsföretagen och Elsäkerhetsverket temadagen ”Elsäkerhet i fokus”. På programmet fanns bara en punkt: Den nya Elsäkerhetslagen, som träder i kraft den 1 juli nästa år.

Den nya lagen innebär att alla företag som utför arbete på annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Det ställs också krav på ett egenkontrollprogram. Utformningen av det beror bland annat på verksamhetens inriktning och typen av arbete som utförs. Företaget måste också ha en ellinstallatör, med ansvar för att reglerna efterlevs.

– Utformningen av kontrollprogrammen blir den stora utmaningen för företagen, säger Örjan Borgström, utvecklingsansvarig på EUU, Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter, och en av talarna på seminariedagen i Kista.

– Utformningen av kontrollprogrammen blir den stora utmaningen för företagen.

Örjan Borgström, EUU

I remissvaren kring föreskrifterna för den nya lagen framfördes en bred kritik, bland andra från Installatörsföretagen, mot att dokumentationskravet i egenkontrollprogrammet var väldigt oklart formulerat.

Kritiken gick ut på att det inte stod klart hur mycket företagen skulle behöva  dokumentera. Krävde den nya lagen dokumentation av varje enskilt arbete eller skulle det räcka med att styrka de rutiner som finns? På seminariet stod det klart att Elsäkerhetsverket tagit till sig av kritiken.

– Det som ska dokumenteras är själva motorn i elsäkerhetsarbetet, alltså de rutiner som finns. Avsikten är inte att dokumentera varje enskilt moment, säger Kim Reenaas, verksjurist på Elsäkerhetsverket.

Högste chefen för Elsäkerhetsverket, generaldirektör Elisabet Falemo, bekräftar i en intervju med Elinstallatören att man har lyssnat på remissinstanserna kritik.

– Det som ska dokumenteras är själva motorn i elsäkerhetsarbetet, alltså de rutiner som finns. Avsikten är inte att dokumentera varje enskilt moment.

Kim Reenaas, verksjurist på Elsäkerhetsverket

– Självklart tar vi till oss de synpunkter som först fram. Några justeringar kommer det säkert bli, men exakt vilka är det lite för tidigt att säga.

Elisabet Falemo säger att hon ändå gläds åt att remissinstanserna i huvudsak varit positiva, men även hon understryker att den nya lagen kommer att innebära stora förändringar för företagen.

– De måste tänka till så att de har de rutiner som krävs. För många företag kommer det säkert bli en nyttig genomgång av det elsäkerhetsarbete som finns redan i dag. Det är också viktigt att företagen registrerar sig i tid.

Den nya lagen innebär att Elsäkerhetsverket får större möjlighet att utöva tillsyn, säger Elisabet Falemo.

– I dag kan vi inte hindra ett oseriöst företag från att utföra elinstallationer eftersom vår kontroll är riktad mot elinstallatören som person. Med den nya lagen är det i stället företaget som är ansvarigt. Det gör det lättare för oss och tryggare för konsumenterna.

– I dag kan vi inte hindra ett oseriöst företag från att utföra elinstallationer eftersom vår kontroll är riktad mot elinstallatören som person. Med den nya lagen är det i stället företaget som är ansvarigt. Det gör det lättare för oss och tryggare för konsumenterna.

Elisabeth Falemo, generaldirektör, Elsäkerhetsverket

Kopplat till den nya lagen finns ett tydligt sanktionssystem i tre steg. För företag som inte registrerat sig i tid eller inte följer egenkontrollprogrammet kommer böter utfärdas. Nästa steg är ett föreläggande, ett myndighetsbeslut som kräver förändring och där vite kan utfärdas om beslutet inte följs. I sista hand kan Elsäkerhetsverket förbjuda företaget att utföra elinstallationsarbete.

För den enskilda yrkesmannen som ska arbeta med elinstallationer kräver den nya lagen att man antingen har en egen auktorisation, alltså är elinstallatör med allmän behörighet, eller är anställd i ett företag som har ett egenkontrollprogram.

Andra nyheter som framkom på seminariedagen var att Elsäkerhetverket just nu arbetar med en handbok, där de nya reglerna och kraven ska förtydligas ytterligare. Den beräknas var klar i månadsskiftet november/december. I mitten av december beräknas föreskrifterna vara klara, efter att Elsäkerhetsverket alltså gått igenom remissvaren och gjort eventuella förändringar.

– När det gäller utbildningar har vi noterat att det redan nu finns aktörer som erbjuder utbildningar för elteknikföretagen. Vår uppmaning är dock att inte gå dem utan sitta still i båten ett tag till.

Johan Martinsson, chef för avdelningen bransch och affärsjurik, Installatörsföretagen

Elsäkerhetsverktverket har också tagit fram en helt ny symboll, ”Kolla Elföretaget”, som registrerade elteknikföretag kan ladda ner och använda sig av i sin marknadsföring. Sloganen syftar på att konsumenter kan kolla om det elteknikföretag som de vill använda sig av finns registrerat hos Elsäkerhetverket. Företag som inte är det får inte utföra arbete på annans elanläggning.

För Installatörsföretagen innebär den nya lagen en stor utmaning. Johan Martinsson, chef för avdelningen bransch och affärsjurik, berättar att man arbetar med att utveckla en helt ny webbtjänst som ska hjälpa företagen att ta fram ett egenkontrollprogram. Det planeras också för informationskampanjer, telefonrådgivning, medlemsmöten och utbildningar.

– När det gäller utbildningar har vi noterat att det redan nu finns aktörer som erbjuder utbildningar för elteknikföretagen. Vår uppmaning är dock att inte gå dem utan sitta still i båten ett tag till. Alla detaljer kring den nya lagen är inte klara ännu och det är därför onödigt att betala tusentals kronor för en utbildning som man sannolikt i så fall måste gå en gång till, säger Johan Martinsson.

FAKTA

Egenkontrollprogram

Företaget ska ta fram rutiner och åtgärder som styrker att gällande regler följs. Utformningen är bland annat avhängig vilken typ av elinstallationer som gör och hur stort företaget är. Programmet behöver inte skickas in till Elsäkerhetsverket men ska kunna visas upp vid en tillsyn. En uppföljning ska göras varje år.

– Det stora jobbet blir sannolikt att teckna ner de rutiner som idag finns. Jag är säker på att de flesta företag redan idag gör rätt, men många gånger finns nog inte elsäkerhetsarbetet dokumenterat, säger Johan Lindbaum på Elsäkerhetsverket.