Logga in

Elsäkerhetsturné ska minska olyckor

Publicerad
8 aug 2016, 07:19

Hur kan elsäkerheten skruvas upp ett extra snäpp? Eitech satsar på årliga säkerhetsveckor och skickar ­företagsledningen på turné.
– Vi ökar medvetenheten och får in förslag från ­medarbetare runt om i landet, säger säkerhetsansvariga Susanne Häggström.

I fjol rapporterades 120 tillbud inom elteknikföretaget Eitech. Alldeles för få, om du frågar Susanne Häggström, som är ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet inom koncernen.

– Jag vill få in så många tillbud som möjligt och jobbar hårt för att öka rapporteringen. Vi är högst medvetna om att det finns ett mörkertal, men det är viktig att så många tillbud som möjligt rapporteras så att vi lär oss hur olyckor kan undvikas, säger Susanne.

Att få fart på rapporteringen är en av flera drivkrafter bakom den årliga säkerhetsveckan som infördes förra året på dåvarande Goodtech, som numera heter Eitech. När säkerhetsveckan anordnades i november var temat elsäkerhet, men tanken är att andra områden ska stå i fokus kommande år.

– Att börja med el kändes naturligt eftersom det är en av de potentiellt allvarligaste arbetsmiljöriskerna i vår verksamhet, säger Susanne Häggström.

– Jag vill få in så många tillbud som möjligt och jobbar hårt för att öka rapporteringen. Vi är högst medvetna om att det finns ett mörkertal.

Susanne Häggström, säkerhetsansvarig Eitech

Det var hon som kläckte idén att under en vecka låta koncernledning och stabspersonal såväl som divisions- och enhetschefer träffa medarbetare ute på projekt och kontor runt om i landet. Alla skulle besöka minst två projekt och prata arbetsmiljö i allmänhet och elsäkerhet i synnerhet. Allt från tydliga delegeringar till utbildning i hjärt- och lungräddning diskuterades. 

Susanne Häggström hann själv med fyra besök under veckan och passade på att göra riktade elskyddsronder, bland annat på Vrinnevi sjukhus i Norrköping. Många kontor tog även tillfället i akt att inventera medarbetarnas utbildning för att se om kompetensen behövde uppdateras inom exempelvis ESA, elsäkerhetsanvisningarna.

– Fast vi var tydliga med att besöken inte skulle ses som kontroller från ledningens sida. Målet var i första hand att skapa en positiv dialog och ta till vara på medarbetarnas förslag, säger hon.

Flera sådana förslag har hunnit bli verklighet sedan säkerhetsveckan. Ett blockerings-kit, elektronisk delegering av elsäkerhetsledare för tjänstemän och nya rutiner för att kontrollera skarvsladdar är några exempel, se faktaruta.

– Fast vi var tydliga med att besöken inte skulle ses som kontroller från ledningens sida. Målet var i första hand att skapa en positiv dialog och ta till vara på medarbetarnas förslag.

Men hjälpmedel och rutiner i all ära.

Det gäller att de används i alla lägen också – och där ser Susanne Häggström bland annat tidspressen i elbranschen som en­ utmaning.

– Projekttiderna krymper, och vi är oftast sist på tur i byggprocessen. Det innebär så klart en viss stress, men ingen får börja gena i hörnen för att försöka spara några sekunder.

Sådana ”genvägar” ligger bakom ett flertal av de rapporterade tillbuden och olyckorna. Och Eitechs statistik visar att unga medarbetare är överrepresenterade i incidenterna.

– Därför är det jätteviktigt att mer erfarna kolleger är goda förebilder och arbetar säkert. De yngre anpassar sig till den kultur som råder på arbetsplatsen, säger Susanne Häggström.

Senaste gången en allvarlig elolycka inträffade i koncernen var 2012 då en medarbetare drabbades av en kraftig strömgenomgång. Personen skadades allvarligt, men är lyckligtvis tillbaka i arbete.

– Därför är det jätteviktigt att mer erfarna kolleger är goda förebilder och arbetar säkert. De yngre anpassar sig till den kultur som råder på arbetsplatsen.

När en olycka inträffar finns det oftast flera orsaker till händelseförloppet. Så var fallet även den här gången när en ödesdiger miss i den skriftliga kommunikationen mellan projektledningen och uppdragsgivaren följdes av att säkerhetsrutiner förbisågs.

Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret, men Susanne Häggström poängterar att varje individ också har ett stort ansvar att följa rutinerna.

– Att alltid spänningsprova själv innan arbete påbörjas är den bästa försäkringen. Du ska aldrig förlita dig på vad någon säger eller vad du tror att någon har gjort.

En nollvision för skador och olyckor kan vara svår att nå, men nog är det eftersträvansvärt, menar Susanne:

– Vi kanske inte kan eliminera vartenda litet skärsår i fingrarna, men att få bort alla allvarliga olyckor är fullt möjligt och något vi eftersträvar, säger Susanne Häggström.

FAKTA

4 förslag som blivit verklighet

Flera konkreta förslag för att förbättra elsäkerheten kom in under säkerhetsveckan. Här är fyra exempel som har införts inom olika delar av Eitech:

1. Ett blockerings-kit med blockeringsdon, blockeringsskyltar med den egna loggan och avspärrningslinor.
2. Inköp av ett universalblockeringsdon som passar automatsäkringar av flera olika storlekar och fabrikat.
3. Verksamhetsledningssystemet har fått en ny funktion för elektronisk delegering av elsäkerhetsledare för tjänstemän inom kraftverksamheten.
4. En ny rutin för att säkerställa att skarvsladdar är i gott skick när de kommer tillbaka från ett projekt.

FAKTA

3 tips för säkerhetsveckan

Susanne Häggström införde säkerhetsveckan med inspiration från Skanska. Här är hennes tre tips till andra som vill testa:

1. Se till att förankra säkerhetsveckan hos ledningen. Det ger tyngd och visar att arbetet med arbetsmiljö och säkerhet är viktigt.
2. Involvera skyddsombuden – de är allas ögon och öron.
3. Ta tillvara idéer och uppslag som kommer in från med-
arbetarna.

FAKTA

120 tillbud rapporterades 2015

120 tillbud rapporterades inom Eitech 2015.

• Cirka 30 av tillbuden rörde elsäkerhet

• Samma period rapporterades 80 olyckor, varav 10 var elrelaterade. Samtliga rörde mindre stötar, men rutinen är ändå att uppsöka läkare

• Eitech har cirka 1 200 medarbetare, plus några hundra inhyrda, på cirka 25 orter i landet.

• Elteknikföretaget Goodtech förändrade i fjol sin ägar- och bolagsstruktur. Den svenska verksamheten inom bland annat automation, installation, kraft och infra heter sedan nyår Eitech.