Logga in

Elsäkerhetsverket har mycket att klarlägga

Publicerad
30 apr 2015, 10:41

Det är jättebra att elbehörighetsutredningen lyft fram elsäkerhetsfrågorna i dagens ljus. Många av utredningens förslag är bra men det finns en hel del frågor att klarlägga kring hur behörigheten ska hanteras inom industriföretag med anställda elektriker. Det menar Lars Skoglund, ordförande Föreningen för Industriell Elteknik, FIE.

I Sandviken finns Sveriges näst största industriområde. Det anrika Sandvikens Jernverk är idag en högteknologisk industri med fokus på spetsprodukter i stål och en världsledande ställning inom flera produktkategorier på stålsidan. För att hålla igång produktionen krävs massor av el – 0,6 terawattimmar per år är förbrukningen här.

Elavdelningen på Sandvik har 200 anställda. De ser till att allt är okey med de 400 transformatorerna, 25 000 elmotorerna och 200 milen högspänningskabel som finns inne på området. Som chef för den här verksamheten axlar Lars Skoglund ett stort ansvar. För honom är elsäkerhet något av det viktigaste som finns.

– Vi lägger stor tyngd på elsäkerheten här på Sandvik och gör till exempel alltid riskanalyser innan vi sätter igång ett nytt eljobb. Det blir mer än tusen sådana på ett år men de är nödvändiga om vi ska nå upp till det som är min vision om elsäkerheten – noll elrelaterade olyckor om året, noll och ingenting annat, säger Lars Skoglund.

Lars Skoglund är också ordförande i FIE – Föreningen för Industriell Elteknik. Föreningen är en intesseorganisation för landets industrielektriker och har 300 medlemmar, varav 113 är företag från olika branscher. Som ordförande är Lars representant för sin yrkeskår i en mängd viktiga forum – som Elektriska Nämnden, standardkommittéer, Elforsk och liknande. Han har också varit involverad i Elbehörighetsutredningen.

Låt oss bara konstatera att behörighetsutredningen fyllt ett väldigt viktigt syfte redan nu – den har lyft fram elsäkerhetsfrågorna och fått oss att tala mer om elsäkerhet. Den genomlysning av det här området som gjorts i samband med utredningens arbete har fört upp en hel del svagheter på elsäkerhetsområdet till ytan.
Lars Skoglund

Som industrielektriker menar Lars att mycket blivit bättre i och med att ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, nu omarbetats för att bättre motsvara dagens standard.

– Nu har vi fått en ESA som är gemensam för industri- och installationselektriker. Det är något som EIO strävat efter och som också vi på industrisidan sett ett starkt behov av. Med en gemensam ESA har vi kunnat ta bort en del motsägelser som fanns mellan de tidigare separata utgåvorna för industri och installation.

Förslaget till nya behörighetsregler tycker Lars är bra, på det hela taget. Men det finns en del detaljfrågor som behöver klarläggas, sett ur industrins synvinkel.

– Att företagen får en tydligare roll som ansvariga för elsäkerhetsarbetet är enkelt att tillämpa för elinstallationsföretag och liknande, men hur blir det i stora företag som Sandvik, undrar Lars. Han pekar på det faktum att industrikoncerner ofta består av ett antal företag som vart och ett är egna juridiska personer och där en elektriker från ett sådant dotterbolag kan vara ute på jobb i ett annat.

– Vems är då ansvaret – det behöver Elsäkerhetsverket tydliggöra. Samma gäller den situation som uppstår när en elkonsult gjort en felaktig konstruktion som elinstallatören har att utföra. Om ett fel uppstår i en sådan elanläggning – är det då installatören eller konstruktören som ska ställas till ansvar? undrar Lars Skoglund.

Lars är också tveksam till kravet på fyra års praktik för att bli auktoriserad installatör.

– Innebär det att en civilingenjör i elteknik från KTH ska tvingas praktisera i fyra år som elektriker för att bli auktoriserad? Lars Skoglund tror inte att en nybakad civilingenjör har lust att arbeta fyra år med montörslön efter studierna så det kommer att uppstå en brist på behöriga installatörer med hög elteknisk kompetens.

En annan fråga som Elsäkerhetsverket behöver klarlägga är den egenkontroll som elbehörighetsutredningen vill införa som en del i arbetet med att trygga elsäkerheten. Här behövs tydliga anvisningar om hur den kontrollen ska genomföras och vilka moment som den ska omfatta.
Lars Skoglund


Utredningens förslag
om att ersätta dagens behörighetsnivåer med en enda är också något som Lars kan se problem med i en verksamhet som den han leder på Sandvik.

– Här arbetar vi väldigt integrerat med hög- och lågspänning och är ofta ute i verksamheten för att bereda andra yrkesgrupper tillträde till maskiner och annat. Därför skulle vi behöva ha kvar den gamla behörigheten BB2 som ger innehavaren rätt att koppla in och ur elektriska anordningar, menar Lars Skoglund.

FAKTA

Lars Skoglund

• Chef för elavdelningen på Sandvik, med ansvar för 200 medarbetare.

• Kom till Sandvik i december 1999.

• Tidigare elkonsult på ÅF och dessförinnan AEG El.

• Elingenjör med fyraårig teknisk utbildning.

• Ordförande i FEI, Föreningen för Industriell Elteknik.