Omöjligt mål för bostadsbyggande

Publicerad 10 feb 2015, 15:18

Regeringen har som mål att det ska byggas 250 000 bostäder till år 2020. En färsk analys beställd av Sveriges Byggindustrier visar dock att det blir i det närmaste omöjligt att nå målet.

Rapporten visar att bostadsbyggandet är närmast helt beroende av finansiella faktorer, främst att hushållen har möjlighet att bygga upp eget kapital som kan användas till bostadsinvesteringar. Stryps efterfrågan via finansiella restriktioner, som bolånetak och amorteringskrav kommer regeringen att missa bostadsmålen med bred marginal.

Vare sig kommunala eller privata fastighetsföretag förfogar över det kapital som fordras för att kompensera ett minskat byggande av ”ägda bostäder”.

Växande storstäder och ökad inflyttning påverkar inte efterfrågan nämnvärt eftersom de nya hushållen i huvudsak är resurssvaga.

– Rapporten visar att politikerna håller på att måla in sig i ett hörn. Om hushållens möjligheter att finansiera eget boende stryps och de som bygger hyresrätter saknar kapital, vem ska då finansiera de bostäder som behövs? säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

I rapporten framgår också att ambitionen att kraftigt öka utbudet av hyresrätter, framför allt för de mest resurssvaga, har stora svagheter. Hyresrätten är en dyrare boendeform än ägda boendeformer.

– Det är hög tid att se över bostadsbyggandets villkor från grunden, säger Ola Månsson. Om bostadsbyggandet ska upp på varaktigt hållbara nivåer krävs stabil finansiering, rimlig riskhantering och omtanke om de svagaste hushållen. Regeringen bör stoppa Finansinspektionens förslag kring obligatoriska amorteringar.

Ola Månsson hoppas att regeringen nu bjuder in bostadsproducenterna till samtal för att tillsammans titta över helheten så att bostadskrisen kan lösas på kort och lång sikt.