Helt ny säkerhetslag föreslås

Publicerad 13 jan 2015, 12:20

Elbehörighetsutredningen är klar och i dag lämnade utredare Bo Diczfalusy över sin rapport till regeringen. Den innehåller ett förslag på en helt ny elsäkerhetslag – med krav på elteknikföretagen att dels upprätta ett egenkontrollprogram och dels att registrera sig hos Elsäkerhetsverket.

Bo Diczfalusy sa när han presenterade sina förslag på regeringskansliet att utredningen haft dessa fyra utgångspunkter för sitt arbete: Behövs det en reglering av arbete med elektriska installationer? Ska regleringen i så fall ligga på företaget, elinstallatören eller båda? Finns det skäl att införa en reglering för elektriker? Vad kostar och smakar förändringarna för branschen?

– Vi har dels konstaterat att det finns skäl att behålla regleringen och dels att den svenska elsäkerheten är hög. Mot bakgrund av det har vi inte velat föreslå en större, genomgripande reform.

– Men vi tycker att det finns anledning att föra samman dagens alla regler till en och samma lag: en ny elsäkerhetslag.

Bo Diczfalusy säger den stora förändringen i förslaget är att kraven kommer att ställas på företaget och inte som nu på elinstallatören. Elinstallationer ska bara få utföras av auktoriserade installatörer, där auktorisationen i praktiken motsvarar dagens behörighet, samt av yrkespersoner som arbetar i företag som uppfyller vissa krav. Men dagens koppling mellan elinstallatören och yrkesmannen försvinner alltså.

– Om förändringarna införs tror vi att det leder till tre effekter: Konsumenten får en starkare ställning, samhällets möjlighet till tillsyn blir effektivare och bättre och slutligen så blir ansvarsfördelningen tydligare.

Kravet på egenkontrollprogram för företagen ska garantera att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser. Dessutom ska företag som vill åta sig installationsuppdrag först anmäla sig till Elsäkerhetsverket. Registreringskravet påminner om de system som redan finns i Danmark, Norge och Finland. Företagsregistret kommer vara sökbart på myndighetens hemsida.

Vidare får Elsäkerhetsverket i uppdrag att närmare definiera begreppet elinstallationsarbete.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) sa vid pressträffen i Rosenbad att behovet av att modernisera behörighetsreglerna är stort då systemet i vissa delar är nästan 100 år gammalt.

– Jag är positiv till flera av regeringens förslag. Det är bra med att konsumenterna får en stärkt ställning och att möjligheterna till tillsyn ökar. Nu kommer utredningen att skickas på remiss. Först därefter tar vi i regeringen ställning till vilka förslag som kommer att införas. Vi anser att det är mycket viktigt att förändringarna är väl förankrade.

EIO välkomnar förslaget som ett första steg i en nödvändig moderniseringsprocess.

− Vi är positiva till utredningens förslag. Förslagen kommer att ge våra medlemsföretag konkurrensfördelar gentemot oseriösa aktörer, men också underlätta för köparna av eltekniktjänster att kontrollera att företaget man överväger att anlita har tillräcklig kompetens, säger Jan Siezing, vd på EIO och en av dem som suttit i utredningens expertgrupp.

− Vilka arbetsuppgifter som påverkar elsäkerheten och som därmed ska kräva behörighet är en mycket viktig fråga som påverkar alla våra medlemmar. Jag hoppas att regeringen följer utredningens uppmaning och ger Elsäkerhetsverket i uppdrag att föreslå en tydligare avgränsning, fortsätter Jan Siezing.

EIO har under hela utredningen understrukit behovet av personliga ID-kort som kan intyga att en elinstallatör eller yrkesperson arbetar i en seriös verksamhet. Eftersom utredningen väljer att inte föreslå ett statligt system finns det enligt Jan Siezing anledning för elteknikbranschen att överväga alternativa lösningar.

Urban Pettersson, ombudsman och huvudansvarig för Installationsavtalet på Elektrikerförbundet, säger att man från SEF:s sida tycker att utredningen har gjort ett bra jobb.

– Vi är på det stora hela nöjda med vad utredaren föreslår. Särskilt bra tycker vi att det är att den behöriga elinstallatören finns kvar, även om man väljer att kalla det auktoriserad installatör.

– Däremot har vi fortfarande önskemål om en hård koppling mellan installatören och den som utför arbetet, alltså att de ska vara anställda i samma företag. Men vad jag förstår så har det inte varit utredarens uppdrag att titta på det så jag förstår att han inte gått så långt i sitt förslag.

Från SEF:s sida är man också nöjd med att det inte kommer något förslag om elektrikerlegitimation.

– I ärlighetens namn har vi aldrig förstått skillnaden mellan en elektrikerlegitimation och det yrkescertifikat som redan finns. Båda har ju till syfte att styrka elektrikerns kompetens. Vi tycker alltså att det är bättre att utveckla det certifikat som redan finns snarare än att ta fram en ny sorts legitimation.

Förändringarna kan träda i kraft först 1 januari 2017.