Logga in

Här ökar installationsmarknaden

Publicerad
2 okt 2015, 09:14

Helårsvolymen för elinstallationer blir högre i år än väntat och nästa år ser också bra ut. Det är investeringar i en bostadssektorn som ligger bakom de ljusa utsikterna. Norrland sticker ut rejält men även andra län går bättre än riksgenomsnittet.

Investeringarna i husbyggnad, inräknat underhållskostnader, ökade med 5 procent 2014 och de väntas under innevarande och nästa år växa med ytterligare 3-4 procent årligen. Det samlade värdet av elinstallationer uppgick under första halvåret till drygt 36 miljarder kronor, en ökning med ungefär 2 procent jämfört med samma period förra året. Det framgår av höstens konjunkturrapport från EIO.

Mätt i årstakt ser helårsvolymen för elinstallationer ut att kunna uppgå till 5 procent jämfört med 2014. Därför höjer Industrifakta, som tagit fram rapporten åt EIO, sin prognos för hela 2015 från +2 till +3 procent.

Främsta orsaken till den mer positiva prognosen är utvecklingen inom bostadssektorn. Också här höjer Industrifakta prognosen från i våras. Jämfört med första halvåret 2014 har bostadssektorn investeringar ökat med drygt 15 procent.

För de privata lokalinvesteringarna har utvecklingen varit sämre, med en negativ utveckling både för investeringar i kontor och detaljhandel. Den offentliga sektorn går däremot bättre, med ökade investeringar inom skola och vårdsektorn. Dessa bedöms öka med totalt 5 procent – samma nivå som i den förra prognosen.

Industriinstallationerna, som är den volymmässigt största sektorn, väntas minska i år för att nästa år vända svagt uppåt. Svag export och fortsatt orolig världsmarknad håller nere industrins investeringar, medan tele/data/säkerhet fortsätter sin stadiga ökning – nu med 3 procent för 2015.

Den regionala utvecklingen ligger i de flesta fall i nivå med riksgenomsnittet, det vill säga en ganska odramatisk tillväxt. Men här sticker Norrland ut, med en väntad tillväxt på 18 procent under året. Bakom detta ligger ett antal större investeringsprojekt inom gruv-, pappers- och massaindustrin. Också i Stockholms län är det industriinstallationer som driver den väntade tillväxten, som väntas ligga på närmare 5 procent under de båda kommande åren. Västra Götaland har en svagare tillväxt att vänta – 2 procent under 2015 och 2016, medan Skåne väntas få en tillväxt i nivå med riksgenomsnittet.

Bland de elteknikföretag som intervjuats inför konjunkturrapporten är det ökat bostadsbyggande som utpekas som det område med bäst marknadsutveckling. Det gäller särskilt i storstadslänen, som tillsammans svarar för mer än 50 procent av produktionsvolymen för bostäder. Industriinstallationer ses också som en kommande tillväxtmöjlighet, men här kan en positiv utveckling fördröjas på grund av den situation som råder kring världsekonomins återhämtning.

Det är fortsatt svårt att rekrytera personal till elteknikbranschen. Under första halvåret har andelen företag som upplever att de har svårt att rekrytera rätt sorts personal ökat från 80 till 85 procent. Svårigheterna är störst när det gäller ledningspersonal och färdigutbildade montörer.