Logga in

Krav på jordfelsbrytare – ”det har förekommit missförstånd”

Publicerad
30 nov 2022, 12:43
| Uppdaterad
1 dec 2022

Från 1 december börjar Elsäk FS 2022: 1, 2 och 3 att gälla. En missuppfattning som redan diskuterats mycket handlar om jordfelsbrytare. Vi reder ut vad som gäller.

Den 1 december ersätts Elsäk-FS 2008:1, 2 och 3 av Elsäk FS 2022:1, 2 och 3. En skillnad mot tidigare blir att några detaljbeskrivningar i föreskrifterna tagits bort. I stället hänvisas till gällande standarder, till exempel Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

Peter Tunell

– När det gäller lågspänning är standarden så pass bra i dag att det inte behövs lika många detaljkrav i föreskrifterna. Uppfyller man standardens säkerhetskrav så uppfyller man även föreskrifterna, säger Peter Tunell, projektledare hos Elsäkerhetsverket.

En anledning till uppdateringarna är den senaste tidens teknikutveckling. Ny teknik för elektrifiering behöver omfattas av reglerna. Därför har ordvalen i föreskrifterna justerats.

“Vissa gör i dag revisionsbesiktningar var tredje år, enligt försäkringskrav. Det räcker inte, utan kontroller behöver ske mer fortlöpande.”

Peter Tunell, projektledare Elsäkerhetsverket

Beslut i våras:
Fyra svar om de nya föreskrifterna

Läs också:
Men… varför försvinner kravet på JFB?

De nya föreskrifterna handlar om 1: hur en starkströmsanläggning ska vara utförd, 2: skyltning av starkströmsanläggningar och 3: innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning.

En ändring som fått mycket uppmärksamhet, i FS 2022:1, handlar om jordfelsbrytare. I kapitel 4 om ”Särskilda säkerhetskrav för lågspänningsanläggningar” stryks paragraf 4. Den ställde tidigare krav på jordfelsbrytare max 30 mA för uttag max 16 A i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem. 

– Det har förekommit missförstånd om att kravet tagits bort. Men så är det inte. Eftersom kravet på jordfelsbrytare finns i standarden har regeln upphävts. Väljer man att följa standarden uppfyller man även kravet på god elsäkerhetsteknisk praxis, enligt kapitel 2, paragraf 1, säger Peter Tunell.

Den största förändringen finns i FS 2022:3, om innehavarens ansvar. Det är nu tydligare att innehavaren ska kontrollera sin anläggning och elektriska utrustning. Innehavaren ska med hjälp av en riskbedömning upprätta rutiner för vem som genomför kontroller och när. Rutinerna behöver även dokumenteras.

I en skola kan det till exempel vara dagliga, okulära kontroller av eluttag som görs av lokalvårdaren. Om ett fel upptäcks kontaktar skolan det företag som enligt avtal ska genomföra åtgärder. Det kan innebära många nya uppdrag för elinstallatörer.

– Vissa gör i dag revisionsbesiktningar var tredje år, enligt försäkringskrav. Det räcker inte, utan kontroller behöver ske mer fortlöpande. Målet med de nya reglerna är att innehavarna ska lära känna sina anläggningar, och därmed upprätthålla en säker elmiljö, säger Peter Tunell.

Mycket nytt:
Fem expertsvar om hur laddboxar installeras

Till hjälp för den som vill orientera sig kring de nya kraven är uppdaterade handböcker på gång: Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, Regelsamling inom elsäkerhetsområdet och Handbok för innehavare av elanläggningar. Peter Tunell tror att de kan bli klara till årsskiftet.

– Vi kommer även att erbjuda utbildningar, under december och januari, för dem som vill lära sig mer om hur man tar fram rutiner, säger han.

Exempel på förändringar:

FS 2022:1

Kapitel 4, paragraf 4, om ”Särskilda säkerhetskrav för lågspänningsanläggningar”. Paragrafen ställde tidigare krav på jordfelsbrytare max 30 mA för uttag max 16 A i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem. Numera finns kraven på jordfelsbrytare i svensk standard. Följer man den uppfylls kravet på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kapitel 5, om ”Särskilda säkerhetskrav för högspänningsanläggningar”. De tidigare kraven på tillåtna beröringsspänningar på olika platser i människors närhet har tagits bort (tabell 1). Nu finns i stället ett krav om att spänningssättningens värde ska ge betryggande säkerhet. Värdet kan skilja sig beroende på platsen – om det är en badplats eller en 400 kV-ledning i skogen.

FS 2022:2

Här är det främst namnet som ändras – från varselmärkning till skyltning. Uppdateringen förtydligar vilka risker man ska varna för, exempelvis ljusbågsfara eller kvarstående spänning efter frånkoppling.

FS 2022:3

Begreppet särskild kontroll har tagits bort. Tidigare stod att sådana kontroller ska utföras i anläggningar ”i utrymmen där många människor samlas” och som ”representerar stora värden”. Det var otydligt vad som avsågs med många människor och stora värden. Därför tas det bort.

I stället ställs nu ett nytt krav på anläggningsägaren att ha dokumenterade rutiner för den fortlöpande kontrollen. Även privatpersoner (med anläggningar för enskilt bruk) ska göra kontroller, men behöver inte dokumentera sina rutiner.