Logga in

Men… varför försvinner kravet på JFB?

Publicerad
28 apr 2022, 10:09

Att kravet på jordfelsbrytare plockas bort i Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter väcker frågor. Men lugn, bara lugn. Elinspektör Peter Lindberg reder ut vad som gäller.

Efter en omfattande remissrunda är Elsäkerhetsverket redo att byta ut tre av dagens föreskrifter och allmänna råd för starkströmsanläggningar. Beslutet fattades 21 april och gäller följande föreskrifter:

Quiz:
Quiz: Har du koll på de nya kraven?

Kommentar Charlotta von Schultz
Fyra svar om de nya föreskrifterna

  • ELSÄK-FS 2008:1 ersätts med 2022:1 om utförande av starkströmsanläggning.
  • ELSÄK-FS 2008:2 om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar byter namn och ersätts med 2022:2 om skyltning av starkströmsanläggningar.
  • ELSÄK-FS 2008:3 ersätts med 2022:3 om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar.
Peter Lindberg

Peter Lindberg är elinspektör på myndigheten och projektledare för uppdateringen av 2008:1. Han berättar att det rör sig om en planerad översyn.

Dagens föreskrifter har många år på nacken, och det är dags att förtydliga och förbättra dem med tanke på teknikutvecklingen, den input vi fått från branschen och erfarenheter från våra tillsynsprojekt, säger han.

Inte mindre än 91 remissinstanser har fått chansen att tycka till om förslagen. 48 har lämnat remissvar, och myndigheten har gjort smärre justeringar för att göra texten tydligare.

När det gäller utförande av starkströmsanläggning har många haft frågor kring den tidigare paragraf 4 som har försvunnit i kapitel 4 ”Särskilda säkerhetskrav för lågspänningsanläggningar”.  Paragrafen har ställt krav på jordfelsbrytare max 30 mA för uttag max 16 A i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem. Men att den paragrafen stryks betyder inte att vi ska installera färre jordfelsbrytare framöver.

Nej, att bestämmelsen stryks innebär ingen lättnad av kraven, utan att svensk standard ska tillämpas, säger Peter Lindberg.

Bakgrunden är att svensk standard SS 436 40 00 numera ställer mer långtgående krav på jordfelsbrytare än 2008:1. Och liksom tidigare uppfylls kravet på god elsäkerhetsteknisk praxis om man följer svensk standard.

En annan förändring, som har väckt viss uppmärksamhet, finns i kapitel 5 ”Särskilda säkerhetskrav för högspänningsanläggningar”. De tidigare kraven på tillåtna beröringsspänningar på olika platser i människors närhet tagits bort. I stället införs ett krav om att spänningssättningens värde ska ge betryggande säkerhet. En nyhet är att det värdet skiljer sig beroende på platsen.

Om ett jordfel på en 400 kV-ledning exempelvis inträffar långt ute i skogen så accepteras exempelvis en högre markpotential än om samma fel inträffar intill en badplats, säger Peter Lindberg.

I uppdateringen av 2008:2 ändras namnet. Ordet varselmärkning ersätts med skyltning, vilket tydligare visar vad föreskriften handlar om. Liksom tidigare ska anläggningsägaren riskbedöma sin starkströmsanläggning och vid behov varna för riskerna. Den uppdaterade föreskriften förtydligar vilka risker man ska varna för, däribland risken för ljusbågsfara och kvarstående spänning efter frånkoppling.

Den tredje föreskriften 2022:3 om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar har en större förändring. I 2008:3 finns begreppet särskild kontroll. Sådana kontroller ska bland annat utföras i ”anläggningar i utrymmen där många människor samlas” samt ”anläggningar som representerar stora värden”. Men hur många människor är många? Och vad är ett stort värde? Inte solklart, och därför har begreppet särskild kontroll tagits bort.

Kravet på att fortlöpande kontrollera sin anläggning finns däremot kvar. Och nu ställs även ett nytt krav på anläggningsinnehavaren att fastställa rutiner för hur den fortlöpande kontrollen ska gå till.

Rutinerna ska baseras på en riskbedömning – och dokumenteras. Undantaget är anläggningar för enskilt bruk, privatpersoner behöver inte dokumentera sina kontrollrutiner hemma i bostaden. Men andra verksamheter ska dokumentera sina rutiner – från skolor och hotell till frisörer och pizzarestaurangen.

Syftet är att innehavarna ska lära ”känna” den egna starkströmsanläggningen och få till tydliga rutiner på vem som ska kontrollera den och när det ska ske. Det kan exempelvis vara lokalvårdaren som passar på att göra en snabb okulär kontroll när hotellrummet städas, säger Peter Lindberg

Fråga Cecilia
Vaddå allvarlig konsekvens: När får jag skippa JFB?

Läs också:
Solpanel med stickpropp får nobben – igen

De nya föreskrifterna klubbades 21 april, men de träder inte i kraft förrän 1 december.

Vi tänker att det nog behövs tid för en del innehavare att genomföra riskbedömningar och ta fram rutiner för den fortlöpande kontrollen, säger Peter Lindberg.