Logga in

13 regeringsförslag som berör elbranschen

Publicerad
15 jan 2020, 13:21

Byggnaders energiprestanda. Solel har lett till nya utmaningar för elmarknaden. Varningsmeddelanden på webben för företagare som inte följer konsumentskyddet. Och naturligtvis den ekonomiska vårproppen. Det är några exempel på de regeringsförslag som kommer under det första halvåret 2020.

Elinstallatören har granskat samtliga regeringsförslag som kommer under våren 2020 och gjort ett branschanpassat urval.

Totalt handlar det om 153 propositioner och skrivelser som presenteras för Sveriges riksdag under våren 2020. De flesta väntas bli slutbehandlade av riksdagen före sommaruppehållet.

Utvecklingsår en av nyheterna i höstbudgeten

Angivet datum eller månad visar när propositionen senast ska lämnas till riksdagen.

1) 2020 års ekonomiska vårproposition, 15 april. Budgetpropositionen är ett säkert vårtecken, som dock inte brukar innehålla några större politiska överraskningar. De tunga förslagen brukar komma i höstbudgeten.

2) Byggnaders energiprestanda, 18 februari. Boverket har tidigare föreslagit att primärenergifaktor (den faktor för hur en byggnads energianvändning hittills har räknas ut) ska ändras till viktningsfaktorer (per energibärare, exempelvis el, fjärrvärme, fjärrkyla och biobränsle). Viktningsfaktorn ska bidra till teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade. Men förslaget har fått kritik från såväl bransch- som miljöorganisationer.

3) Nya krav på elmarknadens design, september. Expansionen av solel och vindkraft har lett till två nya utmaningar för elmarknaden.

Åsikt ”Bort med momsen på solceller”

4) Moderna tillståndsprocesser för elnäten, september. Elnätets aktörer ska få rätt förutsättningar för att möta de krav som ställs på dagens och framtidens energisystem.

5) Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet, september. Ett särskilt investeringsutrymme ges till nätföretag med outnyttjade underskott.

6) Stärkt konsumentskydd, 17 mars. Myndigheter ska få köpa produkter under dold identitet, så kallade testköp, om det är nödvändigt för tillsynen. Utredningen föreslår också att en företagare som på internet exempelvis använder vilseledande marknadsföring ska kunna åläggas att ta in ett varningsmeddelande som tydligt visas på webbplatsen.

7) Nya regler om bygglov, maj. Bygg-, rivnings- och marklov regleras för en effektivare byggprocess.

8) Uppföljning av yrkeskvalifikationsdirektivet, september. Direktivet innehåller bestämmelser om hur yrkeskvalifikationer för ett yrke som förvärvats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz ska erkännas i en annan medlemsstat där yrket är reglerat.Elektriker och ingenjörer är ett exempel på sådana yrken.

9) Ändringar i utstationeringsdirektivet, 17 mars. Ett företag som sänder arbetstagare till Sverige utgör en utstationering om företaget är arbetstagarens arbetsgivare. Oavsett vilken typ av tjänst det företag som har sänt arbetstagaren till Sverige ska utföra ska det alltid jämställas med att arbetstagare har hyrts ut till tjänstemottagare i Sverige.

10) Ett effektivare Konkurrensverk, juni. Upphandling ska regleras tydligare och tillsynen ska motverka och uppmärksamma korruption.

”Det kommer finnas gott om jobb med solceller”

11) Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling, 21 januari. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad.

12) Ingångsavdrag, 17 mars. Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta gäller lön och andra ersättningar upp till 23 500 kronor per månad.

13) Ändrade EU-regler om energieffektivitet, september. EU:s energieffektivitetsdirektiv har ändrats, något som påverkar exempelvis byggsektorn.

Läs regeringens hela lista över propositioner här.