Logga in

Saknas kvinnor i var tredje bolagsstyrelse

Publicerad
6 mar 2017, 07:07

En tredjedel av bygg- och installationsbranschens 50 största bolag har styrelser helt utan kvinnor. “Enbart män i ledningen kan kosta i form av högre löneläge och personalomsättning”, säger Charlotte Holgersson, genusforskare vid KTH.

– Styrelsen har en strategisk roll för företaget och det är ägarna som väljer hur representationen ska se ut. En väldigt skev könsfördelning på styrelsenivå ger färre perspektiv på omvärlden. Med en stark mansdominans bland chefer kan det dessutom bli svårt att ses som en attraktiv arbetsplats för kvinnor, säger Charlotte Holgersson, genusforskare på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

VVS-Forum har granskat representationen i styrelserna i installations och byggbranschens 50 största bolag. Andelen kvinnor i bolagen på listan är 20 procent, jämfört med 37 procent kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsbolag. Ett argument som ofta hörs till försvar för låg representation av kvinnor är att styrelserepresentationen speglar branschen. Det kanske är så, men det behöver inte vara så, menar Charlotte Holgersson.

– Det gäller att fundera över sammansättningen på styrelsen och vilka kompetenser som behövs, kanske finns det viktiga erfarenheter från andra delar av branschen där det finns kvinnor. Att försöka hitta kvinnor kan vara ett led i att förnya sin syn på styrelsekompetens, konstaterar hon.

”Homosociala processer, som ofta är omedvetna, gör att män väljer män, som de känner igen sig i.”

Charlotte Holgersson, genusforskare på KTH.

Många vill gärna peka på ett samband mellan jämställdhet och lönsamhet. Men Charlotte Holgersson pekar på att det finns en risk att man då lägger hela ansvaret för en ökad lönsamhet på de enskilda kvinnorna som har tillkommit, i stället för att se att jämställdhet handlar om att se över hela verksamheten.

– Jämställdhet handlar därför om att förändra organisationen så att fler idéer tas tillvara men också att man ser över arbetsvillkoren. Fokus ska läggas på kostnadssidan, som till exempel höga sjuktal, personalomsättning och höga lönelägen för vissa grupper.

– Bolag med enbart män i toppen tycker nog att detta med jämställdhet är svårt och förstår nog inte riktigt vad som är problematiskt. Homosociala processer, som ofta är omedvetna, gör att män väljer män, som de känner igen sig i. Det är självklart och tryggt, för dem. Varje styrelse och ledningsgrupp måste ta ställning till hur man vill göra för att få in en större bredd i företaget, säger Charlotte Holgersson.

Granskningen omfattar ett urval av installatörer, grossister, konsulter och tillverkare inom elteknik- och VVS-sektorn, samt byggföretag och branschorganisationer.

Teknikkonsultbolagen och byggföretagen placerar sig överlag högt upp på listan över kvinnorepresentation. Sweco, NCC och Elajo är mest jämställda där nu halva bolagsstyrelserna i respektive företag utgörs av kvinnor.

På andra plats kommer byggföretaget JM med 43 procent kvinnor och på tredje plats återfinns installationsgrossisten Ahlsell där fem av tretton styrelseledamöter är kvinnor.

På listan över de 50 största bolagen fanns följande elteknikbolag som helt saknade kvinnor i sina styrelser: Midroc, Nymans Elektriska, Callenberg Technology, Torpheimer System, Apq el, Salléns Elektriska, Emil Lundgren AB, Sector Alarm och Solar Sverige.  

Se hela kartläggningen här. 

Fotnot: Vi har kartlagt kvinnorepresentationen i bolagsstyrelserna (endast ordinarie ledamöterna, inte suppleanter eller fackliga representanterna). Vi har också tittat på hur många kvinnor som är styrelseordförande respektive verkställande direktör. Till vår hjälp har vi främst använt webbtjänsten allabolag.se.