Kartläggning av yrkesmän i elteknik

Publicerad 4 mar 2014, 09:46

Yrkesgrupper inom elteknik har kartlagts av Elsäkerhetsverket. Bakgrunden är att det i Sverige saknas kunskap om var personer som arbetar med el är yrkesverksamma.

Med hjälp av statistik från Statistiska Centralbyrån har Elsäkerhetsverket, skapat en bild av de branscher, företag och verksamheter där personer som arbetar med el finns.

Det finns redan ett register hos Elsäkerhetsverket över alla elinstallatörer i landet – cirka 41 000 till antalet – men ingen information om var dessa arbetar. Elsäkerhetsverket uppskattar att det finns runt 55 000 personer som yrkesmässigt arbetar med el, men som inte är registrerade.

– Att vi i dag bara kan göra en uppskattning av hur många som arbetar i ”elnätet” i Sverige är helt klart en brist, säger Per Höjevik, teknisk expert på Elsäkerhetsverket och projektledare för kartläggningen.

Det försvårar kunskapsuppbyggnaden för dem som arbetar med elinstallationer och det stöd som vi skulle behöva nå ut med för att främja en högre elsäkerhet i samhället.
Per Höjevik


Rapporten visar att
de flesta yrkesmännen, 38 procent, finns inom elinstallationsföretag. 28 procent är verksamma inom områden som rörarbete, ventilation, värme, industri, och produktion och distribution av el. Runt fem procent av yrkesmännen inom elteknik arbetar i bemanningsbranschen, och 29 procent inom övriga branscher.

Per Höjevik, är dessa siffror behöriga elinstallatörer eller yrkesmän – eller både och? Om de är yrkesmän inom el så verkar det finnas väldigt många som inte är behöriga elinstallatörer. Hur ser det ut?

– Vi har hållit oss de definitioner som återfinns i Elinstallationsförordning 1990:806 och i våra föreskrifter. De är följande: Elinstallatör är en person som av Elsäkerhetsverket meddelats behörighet att utföra elinstallationsarbete i angiven omfattning. Yrkesman är en person som under överinseende av en elinstallatör utför elinstallatörsarbeten. Vi har alltså beskrivit det totala antalet yrkesmän som arbetar inom el.

Per Höjevik tycker att en intressant iakttagelse i utredningen är att elinstallatörer finns i branscher som man normalt inte förknippar med elinstallationsarbete, som i tillverkningsindustrin och fartygsindustrin.

Det nuvarande elbehörighetssystemet har sina rötter i 1920-talet – hopplöst omodernt enligt många experter. Det gör det svårt för konsumenter som ska beställa elarbeten att förstå skillnader mellan flera olika behörighetstyper, och vad överinseende eller begreppet ”yrkesman” innebär.

– Rapporten är ett första steg i att få en bild som beskriver vilka företag och verksamheter i Sverige där yrkesmässiga elinstallationsarbeten görs. Regelverket behöver bli tydligare både för den som jobbar med elinstallationer och för alla som ska anlita en person som arbetar med el, säger Per Höjevik.

Rapporten ska bistå regeringen i den pågående Elbehörighetsutredningen som har till uppgift att se över regelverken om elsäkerhet och installationsbehörighet.

FAKTA

Definition av yrkesroller

Elinstallatör: Person som av Elsäkerhetsverket meddelats behörighet att utföra elinstallationsarbete i angiven omfattning.

Yrkesman inom el: Person som arbetar med elinstallationer under överinseende av en elinstallatör.