Logga in

Han har lett arbetet med nya behörighetsreglerna

Publicerad
14 feb 2017, 08:10

I över ett år har Peter Lindberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket, projektlett arbetet med att ta fram nya behörighetsregler. Något som har varit både lärorikt — och väldigt utmanande.

— Ibland har det varit som att skjuta på en skuttande hare med hagelbössa, säger Peter.

Något av en kulturrevolution har dragit fram genom Elsäkerhetsverket. Under devisen ”kommunikation är ett strategiskt verktyg för tillsynsarbetet” har myndigheten gått från det traditionella arbetssättet att utarbeta regler och föreskrifter och sedan förvänta sig att dessa efterlevs till att ta fram dessa i en öppen process, tillsammans med elteknikbranschen och andra berörda. 

Ungefär så beskriver Peter Lindberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket vad som hänt i samband med att de nya behörighetsreglerna nu tagits fram. Peter har varit projektledare för det arbetet och en av det dryga tiotal medarbetare som arbetat med att ta fram och sjösätta de nya reglerna.

– När jag blev tillfrågad om projektledaruppdraget i november 2015 kunde jag inte tacka nej. I likhet med mina övriga kolleger på myndigheten, tyckte jag att det var hög tid att de nästan 100 år gamla behörighetsreglerna ersattes av något nytt och modernare, säger Peter. Att få vara med och leda det arbetet tyckte Peter var något av ett ”drömjobb” och nu konstaterar han att det här är det roligaste uppdrag han haft under hela sin yrkeskarriär.

– När jag blev tillfrågad om projektledaruppdraget i november 2015 kunde jag inte tacka nej. I likhet med mina övriga kolleger på myndigheten, tyckte jag att det var hög tid att de nästan 100 år gamla behörighetsreglerna ersattes av något nytt och modernare.

– Än är vi ju inte helt klara, men nu är den nya elsäkerhetslagen på plats och den nya elsäkerhetsförordningen ligger på regeringens bord. Beslut väntades före årsskiftet, men det har dragit ut på tiden. Så snart förordningen är klar kan beslut också fattas om de nya föreskrifter som mer konkret ska precisera vad som gäller om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete, förklarar Peter Lindberg. Arbetet med förslagen till föreskrifter och med den handbok som ska ge elinstallationsföretagen vägledning inför de nya reglerna har upptagit en stor del av hans och kollegornas tid de senaste månaderna.

– Den 16 januari öppnade vi det nya registret över auktoriserade elinstallationsföretag och sedan ska vi se hur det fylls på under månaderna fram till den första juli då de nya behörighetsreglerna ska träda i kraft. Det blir riktigt spännande.

– Vi har konstaterat att ingen egentligen vet hur många företag som kommer att känna sig kallade att registrera sig. Det finns fler än 40 000 elektriker med allmän behörighet men många av dem är ju inte längre aktiva. När vi försöker gissa hur många företag det blir i registret hamnar vi någonstans mellan 5 000 och 10 000 företag. Då räknar vi också alla de företag som inte är renodlade elinstallationsföretag men som ändå utför elinstallationsarbete i form av anslutning och losskoppling, till exempel företag som arbetar med värme, kyla och ventilation, säger Peter Lindberg.

– Vi har konstaterat att ingen egentligen vet hur många företag som kommer att känna sig kallade att registrera sig. Det finns fler än 40 000 elektriker med allmän behörighet men många av dem är ju inte längre aktiva.

Arbetet med de nya behörighetsreglerna började med att Peter och hans kolleger fick sätta sig in i resultatet av den utredning om de nya reglerna som Bo Diczfalusy ledde och som kom med sitt betänkande 2014.

– Vi försökte också förstå tankarna bakom de olika förslagen för att få lite mer att stödja oss på. Det fanns ju ingen förordning att luta sig mot i vårt arbete och det gör det ju faktiskt inte än idag. Det var lite som att skjuta på en skuttande hare med hagelbössa, minns Peter Lindberg.

Men en sak var tjänstemännen på Elsäkerhetsverket helt på det klara med: Arbetet med att ta fram de nya behörighetsreglerna skulle bedrivas i nära samarbete med de olika intressenter som berördes av resultatet.

– Öppenhet och transparens skulle råda i det här projektet, det var klara direktiv som vi fick från ledningen. Det var därför som det redan tidigt tillsattes en referensgrupp med representanter för bland annat SEF, EIO, utbildningsföretag, försäkringsbolag och flera andra branschorganisationer. Gruppen har haft flera möten under arbetets gång.

– Öppenhet och transparens skulle råda i det här projektet, det var klara direktiv som vi fick från ledningen.

– Att arbeta så nära tillsammans med branschen har varit oerhört lärorikt för oss här på Elsäkerhetsverket. Vi pratar dagligen om hur mycket vi lärt oss i det här projektet och vi upplever att vi haft ett väldigt fint gensvar från branschen under resans gång. Attityden i referensgruppen har varit väldigt öppen och diskussionsklimatet har jag upplevt som synnerligen hälsosamt, konstaterar Peter Lindberg.

Med detta sagt, medger Peter att det inte är alla synpunkter från branschen som kunnat beaktas i arbetet med de nya reglerna.

– Vi har hela tiden varit tvungna att hålla oss inom de ramar som lagstiftaren dragit upp. Ändå vill jag påstå att vi försökt få med så mycket av synpunkterna vi fått in som det bara varit möjligt.

– Det har varit många sittningar då vi vridit och vänt på de olika förslagen till innehåll i de nya föreskrifterna och analyserat tänkbara konsekvenser av olika idéer kring dem. Nu kan vi snart lägga det mödosamma arbetet och sidan och koncentrera oss på nästa steg – först att få i gång registret och sedan att fastställa hur tillsynsarbetet ska gå till när de nya reglerna träder i kraft.

– Att arbeta så nära tillsammans med branschen har varit oerhört lärorikt för oss här på Elsäkerhetsverket.

Med de nya reglerna följer ju en helt ny tillsynsuppgift – att hålla koll på elinstallations-företagen. 

– Under våren ska vi utarbeta metodiken för hur det här ska gå till, men vi har en del saker klara för oss redan nu. Som att tillsynen ska vara framåtblickande och ha till syfte att identifiera eventuella brister och rekommendera hur de ska rättas till, snarare än att utsätta felande företag för sanktioner, förklarar Peter.

– Eftersom det kommer att vara möjligt för en och samma person att agera i rollen som ”elinstallatör för regelefterlevnad” i flera olika installationsföretag kommer vi med största säkerhet att hålla ett extra öga på sådana fall. Ser vi i våra registersökningar att samma namn förekommer väldigt ofta kommer vi säkert att undersöka om vederbörande verkligen har möjlighet att utöva den här rollen på ett seriöst sätt.

– Eftersom det kommer att vara möjligt för en och samma person att agera i rollen som ”elinstallatör för regelefterlevnad” i flera olika installationsföretag kommer vi med största säkerhet att hålla ett extra öga på sådana fall.

Den stora nyheten med de nya behörighetsreglerna är kravet att företagen ska ha ett program för egenkontroll. Det finns de som varnar för att kravet kommer att lägga byråkratiska bördor på företagen. Peter Lindberg håller inte med om det:

– Egenkontrollprogrammet handlar om att kunna visa för Elsäkerhetsverket att företaget har ordning och reda på verksamheten, att det finns säkra rutiner för hur installationsarbetet ska utföras på ett elsäkert vis. Det är själva kontrollprogrammet som ska dokumenteras, inte de enskilda installationsarbetena, understryker Peter Lindberg.

– Ett egenkontrollprogram kan vara ganska enkelt utformat och det kommer att finnas en hel del stöd för hur det ska upprättas. Peter Lindberg pekar på Elsäkerhetsverkets nyutkomna handbok i ämnet och på de olika informations- och stödaktiviteter som kommer att genomföras under de kommande månaderna. 

– Vi själva på Elsäkerhetsverket engagerar oss starkt i detta och vi vet att också branschen själv – bland annat genom Installatörsföretagen – ger företagen hjälp att upprätta sina egenkontrollprogram.