Domar, böter och starka ord hovrar över LOU

Publicerad 9 sep 2014, 13:23

Nyligen har flera domar fallit som rör Lagen om offentlig upphandling (LOU). Häromdagen dömdes till exempel Stockholms läns landsting (SSL) att betala tre miljoner kronor i upphandlingsböter. Vissa experter anser att kunskapsbrist är ett problem. Men flera branschorganisationer ser nu till att stödja sina medlemsföretag.

Det är inte tillåtet att göra stora ändringar i ett tidigare upphandlat avtal utan ny upphandling. Om det blev Stockholms läns landsting (SSL) varse när myndigheten häromdagen dömdes att betala tre miljoner kronor i upphandlingsböter.

Förvaltningsrätten i Stockholm gick helt på Konkurrensverkets linje. Enligt domen har parterna i ramavtalet kommit överens om så pass omfattande ändringar i det redan upphandlade ramavtalet att ändringarna innebar att parterna ingick ett nytt avtal. Genom ändringarna höjdes priserna för avropade kopiatorer. Dessutom utvidgades ramavtalet till att även omfatta tjänster som inte funnits med tidigare.

– Domen är helt riktig. Det går inte att som offentlig beställare upphandla en sak och sedan under avtalstiden ändra villkoren så att avtalsinnehållet blir ett annat. Då krävs en ny upphandling, säger Hanna-Lotta Nielsen, affärsjurist på EIO.

SLL ska nu alltså betala det yrkade beloppet på tre miljoner kronor i böter, eller så kallad upphandlingsskadeavgift.

Fallet är bara en av många tvister som uppstått i samband med LOU-upphandlingar.
I somras dömdes statliga Akademiska Hus att betala tre miljoner kronor i böter för att man inte följt lagen i en upphandling av en byggentreprenad i Umeå. Konkurrensverket hade drivit flera rättsprocesser mot Akademiska Hus rörande bolagets skyldighet att tillämpa LOU. Det statliga Akademiska Hus hade under 15 år inte velat rätta sig efter Konkurrensverkets bedömning att bolaget omfattas av LOU. Den aktuella upphandlingen gällde byggnation vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, ett kontrakt på cirka 39 miljoner kronor.

Då Akademiska Hus inte hade följt LOU vid upphandlingen av entreprenaden ansågs inköpet vara en otillåten dirketupphandling.

Syftet med LOU är bland annat att främja fri rörlighet av varor och tjänster, att skapa konkurrens på lika villkor och att motverka korruption. LOU är alltså ett viktigt verktyg för att garantera att den bästa affären kan genomföras. Men Riksrevisionens regelbundna granskning av myndigheternas årsredovisningar har visat att många myndigheter har problem med att uppfylla LOU-kraven.

Företagskonsult Magnus Josephson, expert på LOU, säger att skälen till att både beställare och anbudande företag tycker att LOU är komplicerat och dyrt, är att beställaren ofta anser att man inte får vad man vill ha, och att det anbudande företaget ofta anser att förfrågningsunderlaget fokuserar på fel saker.

– Beställaren blir missnöjd eftersom beställningen ofta gått via inköp- eller upphandlingsavdelningen. Beställaren missar att kommunicera tydligt vad som är viktigt med slutresultatet i affären. Allt har lämnats i händerna på en inköpare som inte har kompetens på det området som affären gäller, säger han och fortsätter:

– Företaget å sin sida har svårt att få kontakt med rätt personer hos den offentliga beställaren, och det är lätt att anbudet förkastas för att någon uppgift saknas. Det tar tid att skriva anbud, och affärens värde kanske inte motiverar allt det arbetet. I vissa branscher kommer det in 15-20 anbud. Varför ge sig in i en sådan match om det finns lättare affärer att få?

Det går dock att skönja försök till att förbättra rutinerna kring – och inställningen till – LOU. Branschorganisationerna Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och VVS Företagen, till exempel, har bjudit in sina medlemsföretag till en konferens där både köpar- och säljarsidan kommer berätta om och diskutera hur LOU kan utvecklas och förenklas.

– Det är en brännande fråga. Här kommer vi bland annat att diskutera hur offentliga beställare tänker, till exempel när en allt större prispress i upphandlingar gynnar oseriösa aktörer. Företagen ska få komma till tals och berätta om vad de tycker borde vägas in i upphandlingen, säger Reijo Mustonen, företagsrådgivare på EIO i Stockholm.

Det går att anmäla sig till EIO:s LOU-seminarie, den 16 oktober, via www.eio.se.