Logga in

Svea Solar: ”Jobbar fokuserat för att öka säkerheten”

Publicerad
29 jun 2023, 05:59
| Uppdaterad
27 jun 2023

Under våren beslutade Elsäkerhetsverket om ett föreläggande mot Svea Solar, efter nio allvarliga anmälningar. Företaget riskerade förbud att utföra elinstallationer, men hur gick det?

I maj var solcellsföretaget Svea Solar nära att förbjudas utföra installationer. Men deras svar på föreläggandet från Elsäkerhetsverket, som skickades in 31 maj, blev godkänt och företaget klarar sig undan förbud.

– I beslutet skriver Elsäkerhetsverket att de ”gör bedömningen att Svea Renewable Solar AB har vidtagit åtgärder som är relevanta för att stärka arbetet med att utföra trygga och säkra elinstallationer” skriver Beatrice Fernström, arbetsmiljö- och säkerhetschef hos Svea Solar, i ett mejl.

”Vi fick beskedet nyligen om att ärendet lagts ner vilket vi såklart är glada över, men vi har en del arbete som återstår och jobbar fokuserat för att öka säkerheten hos oss och i branschen som helhet”

Beatrice Fernström, Svea Solar

Läs också:
Svea Solar: Bristfällig installation och ett trasigt tak

Mycket på gång:
Gnesta bäst i Sverige på att söka stöd till solceller

Redan förra våren, 2022, genomförde Elsäkerhetsverket en tillsyn mot företaget. Då förändrade Svea Solar sitt egenkontrollprogram och myndigheten blev nöjd och avslutade ärendet.

Därefter inkom ytterligare anmälningar mot företaget och därför beslutade myndigheten i maj (2023) om ett föreläggande.

”Då tillbuden är mycket allvarliga och inte endast av tillfällig art, då så många anmälningar kommit in till myndigheten, kan Elsäkerhetsverket komma att förbjuda Svea Renewable Solar AB att utföra elinstallationer till dess att ni kan visa att kraftfulla åtgärder gjorts inom företaget för att ni ska utföra elinstallationer enligt god elsäkerhetspraxis.” skrev Elsäkerhetsverket i sitt beslut.

I den nya redogörelsen som företaget skickade till Elsäkerhetsverket fanns svar på sex frågor. Bland annat om hur Svea Solar säkerställer att egenkontrollprogrammet efterlevs i verksamheten.

– I och med att de nio händelserna som myndigheten omnämner i föreläggandet har inträffat mellan åren 2019 och 2023 har vi redan hunnit vidta flertalet åtgärder. Därtill har vi redogjort för vilka åtgärder vi fortfarande arbetar med samt vilka förbättringar vi avser genomföra framgent för att ytterligare förbättra vårt elsäkerhetsarbete, säger Beatrice Fernström.

Anledningar till att Elsäkerhetsverket nu valt att avsluta även detta ärende är enligt Svea Solar att företaget:

• Gett flertalet roller inom organisationen utökat ansvar när det gäller elsäkerhetsfrågor. 

• Inrättat 35 nya roller, kallade Installation Lead, med syfte att ge förbättrat stöd för utveckling av arbetssätt och uppföljning av rutiner med fokus på säkra elinstallationer och nära stöd till installatörer i fält. 

• Inrättat så kallade Safety Walks, oanmälda stickkontroller vid projekt, som är ett viktigt verktyg för att följa upp efterlevnaden av rutiner, även vad gäller elsäkerhet. 

• Lagt fokus på tätare uppföljning på plats vid installationer och även vid uppföljning av efterlevnad kopplad till dokumentationskrav. 

• Arbetat med att förbättra utbildningen för installatörer, chefer och arbetsledare, där det egna utbildningscentret utgör en viktig pusselbit för att öva på arbetsmoment i en kontrollerad testmiljö innan de utförs i fält.

• Förbättrat processen för incidentutredning för att, när någonting faktiskt händer, grundligt utreda och identifiera orsakerna, dra lärdomar av det som skett och därmed minimera risken att det händer igen. 

Förbättringspotential:
Solceller – ”nästan alla installatörer gör misstag”

– Vi fick beskedet nyligen om att ärendet lagts ner vilket vi såklart är glada över, men vi har en del arbete som återstår och jobbar fokuserat för att öka säkerheten hos oss och i branschen som helhet, säger Beatrice Fernström.