Logga in

Ska man jorda solcellerna?

Publicerad
5 apr 2023, 10:16
| Uppdaterad
6 apr 2023

Det är inget krav i elinstallationsreglerna men solprojektören Ove Fredriksson jordar alltid, bland annat för att försäkringsbolag kräver det. Men vad gäller egentligen och varför?

– Om DC-brytaren bryter bort solslingan och växelriktaren slås av med AC-brytaren så är själva solslingan fortfarande fullt aktiv med höga spänningar, även om ingen ström flyter genom den.

Det säger Ove Fredriksson, grundare av Flens Solel, har gjort många solcellsinstallationer under årens lopp. I dag funktionsutjämnar han alltid de anläggningar han installerar. Delvis på grund av att försäkringsbolag krävt det, men också av säkerhetsskäl vid exempelvis service och för att få väl fungerande isolationsövervakning. Det är också bra för att motverka krypströmmar från DC- till AC-sidan, vilket kan skada växelriktaren och i värsta fall orsaka brand.

“Att förbinda skenorna med aluminiumtråd, dra en kabel till växelriktaren och märka upp med rosa kostar inte många extra kronor.”

Richard Nyberg, elingenjör SBR hos Nybergs Elkonsult

Kom ihåg:
Nio saker du kanske inte visste om solcellsinstallationer

Begreppsförvirring:
”Om man frågar tio experter om PUS får man lätt tio olika svar”

Situationen kan jämföras med ett bilbatteri, menar Ove Fredriksson. Där går det att ta på en av polerna utan att det händer något, eftersom den andra polen inte har kontakt med jordplanet eller personen. Men detta kan ändras vid felsökning eller annat jobb på taket (eller kring en markställning).

– Någon som till exempel behöver byta en koppling och samtidigt stödjer sig på en montageskena, som fått kontakt med solslingan, kan råka komma åt den andra polen. Foten på plus och handen på minus och 600 volt i solslingan… Risken är stor att du blir jordad, för gott, varnar Ove Fredriksson.

Men frågan om jordning är inte enkel. Om det vittnar diskussioner i flera Facebookgrupper. ”Hur gör ni med solpaneler och funktionsjord? Ansluter till jordskenan bara? Inte med gul/grön förstås… Tycker det är svårt att få klarhet i vad som gäller – ingen vill äga frågan, men solpanelsmanualen säger att de ska jordas” lyder ett inlägg.

Kommentaren får många svar och flera visar manualer som anger att montageskenor ska jordas.

Richard Nyberg

Richard Nyberg, elingenjör SBR hos Nybergs Elkonsult, menar också att funktionsutjämning absolut bör göras om taket är av plåt.

– Där ser jag bara fördelar med att ha funktionsutjämning av ställningen ner till växelriktaren. Vid ett fel får man en tidig detektering tack vare isolationsövervakningen, och växelriktaren slår ifrån. Bättre än ett system som vid fel ger en flytande spänning på taket, utan att man vet om det. Ström kan ju ledas ner via stupröret och någon som tar i det kan skadas allvarligt. För tegeltak är jordningen inte lika kritisk, säger han.

Richard Nyberg tror att oklarheten kring jordning av solceller beror på att det inte är ett krav i elinstallationsreglerna. Men Solcellshandboken, HB 457, ger råd för funktionsutjämning: ”Om tillverkaren särskilt anger att modulerna ska anslutas till jord så är detta en funktionsutjämning och ska därmed inte utföras med kabel som är märkt med färgkombinationen grönt och gult. Enligt standarden SS-EN 60445 kan funktionsutjämning märkas med rosa.”

Från kollegor i branschen har Ove Fredriksson hört att det är onödigt att funktionsutjämna montageskenorna. Det tycker både han och Richard Nyberg är förvånande.

– Att förbinda skenorna med aluminiumtråd, dra en kabel till växelriktaren och märka upp med rosa kostar inte många extra kronor. Om det skulle vara jobbigt att få plats med det i röret kan man dra kabeln på sidan om, i samma kabelskydd, säger Richard Nyberg.

Finns missuppfattningar:
Slösar du också tid på onödig skyddsutjämning?

En annan åsikt som förekommer är att den extra kabeln skulle dra ner åskstörningar till växelriktaren och orsaka problem. Men det tycker Richard Nyberg är ett märkligt resonemang.

– Åskan kommer ner på ett eller annat sätt, så det blir ett val mellan pest och kolera. I vissa fall kan det behövas extra åskskydd, främst på platser där det åskar mycket, säger han.

Fakta Det här betyder begreppen

Begreppen funktionsjordning, funktionsutjämning, skyddsutjämning och potentialutjämning används olika av olika personer. Det leder ibland till förvirring när man kommunicerar kring jordning. Så här beskrivs begreppen av experter som fördjupat sig i frågan:

  • Potentialutjämning är ett samlingsgrepp som innebär att spänningsnivåer utjämnas. Det kan röra sig om skyddsutjämning för att skydda mot elchock, eller funktionsutjämning för att säkra en funktion.
  • Begreppet potentialjordning är otydligt och bör helst inte användas, enligt Installatörsföretagens expert Cecilia Axelsson.
  • Funktionsutjämning och funktionsjordning handlar i stort sett om samma sak – att jorda en utrustning för att säkerställa en funktion.
  • Skyddsutjämning, även kallat skyddsjord, utförs av säkerhetsskäl – vanligen som skydd mot elchock.

Källor: SEK Svensk Elstandard, Cecilia Axelsson, Voltimum

Fakta Vad säger dokumenten?

Solcellshandboken, HB 457, ger vägledning bland annat för jordning i solcellsanläggningar. Richard Nyberg lyfter fram några viktiga kapitel:

  • Kapitel 8: Klass 2-produkter, det vill säga solceller som är dubbelisolerade, ska inte skyddsutjämnas om inte tillverkaren säger något annat.
  • Kapitel 16 Isolationsövervakning: DC-sidan på en solcellsanläggning ska vara isolerad från jord och anläggningen ska innehålla en övervakning av isolationsnivån på DC-sidan så länge anläggningen är i drift. Kontrollera om detta finns inbyggt i växelriktaren, annars måste extern övervakning anordnas. Många växelriktare har isolationsövervakning och indikering i form av indikatorlampor. Typiska monteringsställen för växelriktare kan innebära att denna indikation inte upptäcks. Vid behov kan då felsignalen behöva vidarebefordras, så att den lättare upptäcks.
  • Dessutom står att: ”Om tillverkaren särskilt anger att modulerna ska anslutas till jord så är detta en funktionsutjämning och ska därmed inte utföras med kabel som är märkt med färgkombinationen grönt och gult. Enligt standarden SS-EN 60445 kan funktionsutjämning märkas med rosa.”
  • HB 444, kapitel 6, ger råd om kontroll före idrifttagning och vilka tester som ska göras. Kompletteringar beskrivs i HB 457, kapitel 26.
  • Ove Fredriksson ger tips om nya SEK HB 461, sektion 3.2.1: Solcellspaneler är dubbelisolerade, vilket innebär att metallstativen de monteras på inte är utsatta delar. Det kan dock finnas anledning att ansluta metallstativen till jord, eller utjämna till växelriktaren, för att växelriktarens isolationsövervakning ska kunna upptäcka eventuella läckströmmar på DC-sidan från solcellspanelerna. Detta är ingen skyddsutjämning utan en jordning/utjämning av funktionsskäl.