Logga in

Ö i Stockholms skärgård får mikronät

Publicerad
2 feb 2021, 10:47
| Uppdaterad
15 mar 2021

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el. Till mikronätet ansluts batterilager för lagring av energi tills den ska användas, och solceller för att testa styrning av kraftproduktion från solpaneler. Projektet är det första i sitt slag och ska göra ön självförsörjande på el under en kortare tid och bidra till ett mer robust elnät och klimatsmart samhälle.

PRESSMEDDELANDE

Ett mikronät med två separata batterilager och solpaneler anslutna ger ett småskaligt elnät som med smart styrning av lokal elproduktion och energilagring ytterligare ska förstärka elförsörjningen för Arholmas cirka 250 boende. Ett kontrollsystem sköter styrningen och balansen mellan lokal elproduktion, energilagring och elkonsumtion, samt ser till att alla krav på elsäkerhet är uppfyllda.

Arholma.

Hela elnätet på Arholma kan antingen vara kopplat till elnätet på fastlandet eller frånkopplat som ett eget lokalt energisystem. Vid ett eventuellt elavbrott på fastlandet övergår elnätet på ön i så kallad ö-drift och blir då självförsörjande på el i upp till ett par timmar.

Läs mer om spännande mikronätsprojekt:
Ludvika preppar för massivt elavbrott – med mikronät

– Vi vill lära oss hur mikronät samverkar med ”det stora elnätet” och utvärdera om ett mikronät kan användas i större utsträckning för att möta kapacitetsbehoven i elnäten och säkra den lokala elförsörjningen. Arholma har flera goda förutsättningar för att projektet ska kunna bli lyckosamt. Till exempel gör elnätets storlek och uppbyggnad det möjligt att integrera ett mikronät. Det finns ett lokalt engagemang bland de boende och verksamheter på ön som med denna lösning kan dra nytta av en säkrare elförsörjning genom att ha en mer aktiv roll i sin egen energianvändning, säger Petra Josefsson, projektledare, Vattenfall Eldistribution.

Genom projektet bidrar Arholma tillsammans med Vattenfall Eldistribution och Vattenfall Network Solutions till utvecklingen av framtidens miljövänliga och hållbara energisystem.

”Vi är mycket nöjda över att vara drivande för en hållbar samhällsutveckling och med Arholmas mikronät som ett av våra innovations- och utvecklingsprojekt bidrar vi till att sätta standarden för framtidens energilösningar.”

Erik Berntsen, projektledare

– Mikronät kommer vara en viktig komponent i energisystemet och vi är stolta över att vara med i samarbetet för att ta fram och utvärdera framtidens mikronätslösningar. Mikronätsinstallationen på Arholma är det största pilotprojekt vi medverkat i, där vi bygger, äger och driftar det smarta mikronätet som innehåller batterilager och solpaneler, säger Erik Berntsen, projektledare Vattenfall Network Solutions.

Mikronät

Mikronät erbjuder ett ekonomiskt alternativ för ökad lokal balansering genom att binda samman energiresurser i flera olika fastigheter – såsom elbilar, värmepumpar, etc. – till ett lokalt system där överskott från solceller kan tillvaratas på olika sätt.

– Vi är mycket nöjda över att vara drivande för en hållbar samhällsutveckling och med Arholmas mikronät som ett av våra innovations- och utvecklingsprojekt bidrar vi till att sätta standarden för framtidens energilösningar. Det ligger väl i linje med Vattenfalls strategi att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Fredrik Carlsson, F&U-portföljchef eldistribution, Vattenfall Forskning och Utveckling.

Under hösten 2021 ska batterilager och solpaneler installeras på Arholma. Mikronätet förväntas vara i drift kring årsskiftet 2021-2022. Pilotprojektet kommer att studeras under en testperiod om maximalt fem år.

Detta pilotprojekt är ett gemensamt initiativ mellan Vattenfall Eldistribution AB, Vattenfall Elanläggningar AB och Vattenfall AB Forskning och utveckling. Vattenfall Elanläggningar AB, som är en del av Vattenfall Network Solutions, kommer att ansvara för installationen av, samt äga utrustningen i mikronätet utifrån funktionella krav från Vattenfall Eldistribution. Vattenfall AB Forskning och utveckling bistår med stöd i bland annat utformning och design av mikronätet samt analysarbete.