Logga in

Dålig belysning gör många otrygga

Publicerad
16 maj 2018, 14:08
| Uppdaterad
15 apr 2021

Den 16 maj arrangerar UNESCO för första gången den internationella Ljusdagen, för att sätta fokus på belysningens betydelse. I Sverige firas dagen med att ett antal intressenter i ett gemensamt upprop föreslår en nationell översyn av hur landets kommuner ska bygga sina utemiljöer för att skapa trygghet. Dagen till ära genomförs ett seminarium i Sveriges riksdag.

Trygghet och jämställdhet
I Sverige vill vi som undertecknar detta upprop sätta fokus på trygghets- och jämställdhetsfrågorna mot bakgrund av BRÅs senaste nationella trygghetsundersökning. Mätningen visar att många upplever otrygghet utomhus sent på kvällen, och att otryggheten är ojämnt fördelad. Trettio procent av alla kvinnor känner sig mycket eller ganska otrygga och tolv procent avstår från att gå ut på kvällstid. I så kallat socialt utsatta områden känner sig mer än hälften av kvinnorna som bor där mycket eller ganska otrygga. Detta tycker vi visar på att tillgången till staden inte är jämställd och jämlikt fördelad.

Läs mer om belysning: Fler LED-lampor hotar energibesparingen

Trettio procent av alla kvinnor känner sig mycket eller ganska otrygga och tolv procent avstår från att gå ut på kvällstid.

Medveten gestaltning
I dagens samhällsplanering hanteras belysningsfrågan ofta bristfälligt och till förmån för kortsiktiga kostnadsbesparingar.Vi påstår att vi med kunskap om arkitektur, ljusdesign, socialantropologi och ny teknik kan utforma offentliga miljöer på ett mer energieffektivt, medvetet, trygghetsskapande och ekonomiskt försvarbart sätt.

Ljusnyhet på L+B: Flimmerfria LED-spottar med inbyggt drivsteg

Kunskap och kompetens
Vi, som på olika sätt arbetar med ljusplanering och belysning i den byggda och offentliga miljön vill bidra med vår kompetens och vårt engagemang för att åstadkomma en mer rättvis fördelning av väl gestaltade och ljussatta offentliga miljöer. Vi menar att det finns en stor underutnyttjad potential i kunskap om hur upplevd trygghet och hållbarhet kan öka genom väl gestaltade miljöer som fungerar även när det är mörkt ute. Vi är övertygade om att vår kunskap om ljusplanering kan hjälpa till att skapa både en känsla av trygghet och till social sammanhållning, samtidigt som samhällets kostnader kan minska.

Läs mer: Ljusterapi i duschen

Vi är övertygade om att vår kunskap om ljusplanering kan hjälpa till att skapa både en känsla av trygghet och till social sammanhållning, samtidigt som samhällets kostnader kan minska.

Vi vänder oss därför till landets beslutfattare:

  • Regeringen har nyligen gett Boverket i uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltade livsmiljöer. Det är viktigt att Boverket inkluderar belysning och hur det offentliga rummet på bästa sätt gestaltas under timmar utan dagsljus för att uppnå hög kvalitet, trygghet och hållbarhet.
  • Både regeringen och berörda kommuner bör avsätta särskilda projektmedel för ombyggnad av offentliga miljöer i socialt utsatta områden. Projekten bör inriktas på hur trygghet ska skapas för alla samhällsgrupper, där belysning och ljusplanering utgör självklara redskap. 

Den internationella Ljusdagen firas även i riksdagen. Där har riksdagsledamöterna Emma Hult (MP) och Ola Johansson (C) bjudit in till ett frukostmöte för att diskutera belysnings- och ljusplaneringsrelaterade möjligheter för att göra våra offentliga miljöer tryggare.

Belysningsbranschen – branschorganisation för tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter

Ljusarkitekterna – arbetsgrupp inom Sveriges Arkitekter
Svensk Ljusdesigner – branschorganisation som verkar för erkännandet av ljusdesigner som yrkesgrupp

IALD Sweden/Nordic – internationell organisation for ljusdesigner – IALD ingår i styrgruppen globalt för Internationella Ljusdagen

Jönköping University – School of Engineering  Avdelningen Bygg och belysning

Hemljus  branschföreningen för leverantörer av hembelysningsprodukter

Vilka är vi?
Vi som skriver under uppropet arbetar på olika sätt med ljus och belysning av den byggda miljön. Vi har alla ett stort intresse för att ljus och belysning får det publika erkännande som den Internationella Ljusdagens av UNESCO ger uttryck för. Vi vill visa ljusets betydelse och skönhet och öka medvetenheten om ljusdesignyrket, ett yrke med speciella kvaliteter, kunskap och kompetenser som ger sina utövare ett unikt arbetsområde.