Logga in

”Tydlighet allra ­viktigast i anbuden”

Publicerad
21 jun 2022, 09:24

När du lämnar ett anbud på ett jobb till en kund gäller det att ha torrt på fötterna. Det du skriver i anbudet kan nämligen inte ångras om det är förbehållslöst från din sida och kunden accepterar det rakt av. Entreprenadjurist Johan Edward ger sina bästa råd.

Johan Edward: Foto Peter Knutson

Johan Edward har i många år hjälpt företagare i olika branscher att undvika de fällor man kan trampa i när det gäller att skriva anbud. Han är entreprenadjurist hos -Installatörsföretagen, IN, och det här tycker han är allra viktigast:

Juristen svarar:
Jag vill återkalla min offert – får jag det?

Mer om anbud:
Juristens råd för att få betalt för materialprishöjningarna

– Var tydlig i det du skriver. Använd inte formuleringar som -lämnar utrymme för diskussioner kring hur de ska tolkas. 

Huvudregeln är att ett anbud ska vara preciserat och ange att anbudsgivaren vill bli bunden till de villkor som anges i anbudet. Som i exemplet: ”Vi erbjuder oss att installera en blandare i din tvättstuga av modell XYZ i ditt hus för 5 000 kronor.”

– Vill du inte bli bunden av ditt anbud så lägger du in ett eller flera förbehåll i anbudstexten. I exemplet med blandaren gör du det enkelt genom att lägga till: ”Men vi förbehåller oss rätten att senare slutligen bekräfta att avtal har slutits.” 

Med en sådan formulering blir anbudet inte bindande, utan det finns ett utrymme att komma överens med kunden om vilka övriga villkor som ska gälla för uppdraget.

Den som lämnar ett anbud är bunden vid de villkor han angett under det som kallas ”acceptfristen”. Den kan fastställas genom att anbudsgivaren skriver i sitt anbud hur länge det är giltigt. Om det inte finns något sista giltighetsdatum är det ”skälig tid” som gäller.

– Oftast handlar det om ett par, tre veckor, inte längre, säger Johan Edward.

Om anbudet grundas på ett förfrågningsunderlag från kunden är det enklare att specificera vad som ingår i anbudet – det är bara att hänvisa till underlaget. 

– Annars gäller det att precisera omfattningen genom att beskriva vad som ska utföras, hänvisa till eventuella ritningar och i detalj specificera vilka material som ska installeras. Gör förtydliganden där du tror att så behövs och ange vilka reservationer eller förbehåll du vill göra, säger Johan Edward.

Kräv att dina texter i anbudet lyfts in i kontraktet i de fall då anbudet inte är högst prioriterat av de handlingar som kontraktet refererar till.

”Vill du inte bli bunden av ditt anbud så lägger du in ett eller flera förbehåll i anbudstexten”
I de fall då anbud och accept leder till att ett kontrakt ska skrivas mellan parterna gäller det för entreprenören att se upp så att inte anbudsvillkoren blir verkningslösa. Foto: Getty Images

Vilken typ av förbehåll kan man då göra när man lämnar ett anbud?

– Det handlar ofta om gränsdragning mot andra fackområden och om att tydliggöra vilka arbeten som inte ingår i anbudet. Exempelvis kan installatören klargöra att utsättning och håltagning inte ingår. 

Johan Edward framhåller vikten av att klargöra vilka mer allmänna -avtalsvillkor som gäller för anbudet.

– Beroende på typen av åtagande så kan AB 04, ABT 06, AB-U 07 eller ABT-07 vara lämpliga standardvillkor. 

Standardavtalen har flera fördelar – de begränsar ansvaret i olika situationer och kan vara en förutsättning för att olika försäkringsvillkor ska gälla fullt ut. Eftersom de anses vara allmänt kända behöver de inte bifogas till anbudet, det räcker med en skriftlig hänvisning till vilket avtalsvillkor som ska gälla.

Anbudet bör också precisera vilken ersättning som ska utgå och hur den beräknas (se tips i rutan nedan), hur betalningsplanen ska se ut, betalningsvillkor, hur ersättning för ÄTA-arbeten ska beräknas och huruvida anbudssumman ska vara indexreglerad.

– Försök att i betalningsplanen skriva brytpunkter som är lätta att fastslå och tydliga för kunden. 

Johan Edward framhåller också vikten av att hålla nere storleken på eventuella förseningsviten.

I de fall då anbud och accept leder till att ett kontrakt ska skrivas mellan parterna gäller det för entreprenören att se upp så att inte anbudsvillkoren blir verkningslösa.

Läs också:
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

– Det kan bli fallet om det skrivs ett kontrakt som inte har någon referens till anbudet eller där anbudet hamnat långt ner på listan som rangordnar de handlingar som kontraktet bygger på. 

Foto: Getty Images

5 tips när du ska lämna ett anbud på ett jobb

1. Var noga med datering och mottagare

För att undvika tvister bör ett anbud vara daterat, helst ha ett nummer och en tydligt angiven mottagare. Ställs det till ett företag bör mottagarens -juridiska -firma anges i sin helhet, ställs det till en privatperson gäller namn och adress. Finns det flera privata ägare av en fastighet som arbete ska utföras på kan det vara klokt att ange flera personer som mottagare. Referenser och kontaktpersoner är också ofta bra att ange.

2. Det här ingår inte

Var noga med att ange vad som inte ingår i anbudet. Lista vilka arbeten du förut-sätter att andra ska utföra snickeriarbeten, håltagning, styrinstallationer, och så vidare. Och ange om det är något funktionskrav som inte kan uppfyllas med den utrustning beställaren efterfrågat. Kom dock ihåg att reservationer är otillåtna vid offentliga upphandlingar.

”För att undvika tvister bör ett anbud vara daterat, helst ha ett nummer och en tydligt ­angiven mottagare. ”

3. Välj rätt prissättning

Fundera över vilken prissättningsmodell som är bäst för det aktuella jobbet. Fast pris, löpande räkning eller en kombination av dessa? Nu när material-priserna skenar kan du minska risken för förluster genom att erbjuda materialdelen till löpande räkning, baserat på självkostnadspris plus påslag av entreprenörarvode. 

4. Använd mallar

Dra nytta av IN:s mallar som finns att ladda ner från www.in.se om du är medlem. 

5. Ange vad som ska tillhandahållas

Ange alltid vilka allmänna arbeten och hjälpmedel som du förutsätter att beställaren ska tillhandahålla. Antingen fritt eller mot skälig ersättning. Vanliga exempel: elström, vatten, WC, utrymme för omklädning och matlagning, förråd, wi-fi, lyftanordning,  ställningar, skyddsanordningar, uppvärmning och uttorkning, väderskydd, renhållning med mera.