Logga in

Ny rapport: Optimerare och växelriktare kan störa försvaret

Publicerad
8 dec 2020, 12:49
| Uppdaterad
8 apr 2021

Solcellsanläggningar kan störa rundradio, flygradio och signalspaning. Det visar en stor undersökning av Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten. Optimerare och växelriktare pekas ut som störkälla.

Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket fick i somras i uppdrag av regeringen att undersöka vilka elanläggningar som kan orsaka störningar och hur allvarligt dessa störningarna kan påverka totalförsvarets verksamhet. Nu är rapporten klar.

– Resultaten visar att solcellsanläggningar kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. En vanlig orsak till störningar är att så kallade optimerare och växelriktare inte har konstruerats på ett sätt som förhindrar störningar, säger Anders Richert, teknisk direktör vid Elsäkerhetsverket i ett uttalande.

Läs mer: Därför stör solcellerna

 Lennart fimpade sina optimerare – och slapp störningar

”En vanlig orsak till störningar är att så kallade optimerare och växelriktare inte har konstruerats på ett sätt som förhindrar störningar”
Anders Richert, teknisk direktör vid Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har tittat på de anmälningar om störningar som kommit in och genomfört mätningar som sedan analyserats. Mätningarna visar även att det finns solcellsanläggningar som har lägre störningsnivåer och därmed inte stör annan utrustning.

Rapportförfattarna drar därför slutsatsen att det finns produkter och utrustning på marknaden som har bättre EMC-egenskaper än andra. Därför efterlyses mer kunskap om EMC-störningar hos både tillverkare och leverantörer. Rapporten lyfter fram ett antal andra åtgärder som också behöver genomföras:

  • Standarder behöver kompletteras och utvecklas för att täcka in nya användningsområden för produkter som kan ingå bland annat i solcellsanläggningar.
  • Återkommande tillsyn och marknadskontroll är nödvändiga för att se till att marknadens aktörer uppfyller EMC-kraven. Det gäller både för komponenter i solcellsanläggningar såväl som för kompletta anläggningar.
  • Regelverken för EMC, när det gäller exempelvis åtkomst och tillträde, kan behöva kompletteras för att säkerställa att de myndigheter som gör tillsyn har mandat att genomföra kontrollen.

På grund av risken för störningar vill Försvarsmakten ha möjlighet att yttra sig innan anläggningar uppförs så att enskilda fastighetsägare inte drabbas i efterhand.

Studien visar även att elvägar och trådlös laddning av elfordon kan orsaka elektromagnetiska störningar på totalförsvarets radiotjänster. Och det är inte bara försvaret som kan få störningsproblem.

– Undersökningen har fokuserat på totalförsvaret och främst den militära delen, men det används liknande kommunikationssystem inom såväl den civila delen av totalförsvaret som i samhället i övrigt. Därför är det viktigt att olika produkter och anläggningar inte stör varandra utan kan fungera tillsammans i vårt samhälle. Elektrifieringen och energiomställningen kommer att kräva ett brett samarbete mellan olika intressenter. Då kan också utbyggnaden med nya tekniker och utvecklingen av standarder ske på ett tydligt och tryggt sätt, säger Anders Richert.

Utredningen omfattar 417 sidor och har genomförts av Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket i samarbete med Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt och SEK Svensk Elstandard. Samrådssvar har inkommit från Bygglovsutredningen (Fi 2020:1), Luftfartsverket, MSB, Transportstyrelsen samt Post- och Telestyrelsen.

Så här kommenterar Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, den nya rapporten i ett uttalande.

– Samarbete mellan olika aktörer och professioner är oerhört viktigt för att lyckas med den pågående elektrifieringen av samhället. Vi kommer att läsa rapporten noggrant och ta med oss eventuella insikter i arbetet framåt.

Regeringsuppdraget presenteras i en rapport som finns på Försvarsmaktens webbplats:

Rapport – utreding av elektromagnetiska störningar

Bilaga till  utredningen