Logga in

Är golvvärmekabel en elektrisk anläggning eller en utrustning?

Publicerad
6 mar 2018, 08:22
| Uppdaterad
24 feb 2021

Många som debatterar vem som får installera golvvärme tycker det är självklart. Men ska magkänslan få avgöra? IN:s Fredrik Sjödin förklarar varför golvvärme inte är en starkströmsanläggning.

 

Är golvvärmekabel en elektrisk anläggning eller en elektrisk utrustning? Detta är viktigt för branschen att få klarhet i eftersom helt olika regler gäller. Elinstallationsarbete definieras nämligen som utförande av starkströmsanläggningar. Arbete på elektrisk utrustning är inte ett elinstallationsarbete.

Läs mer: IN och Elsäkerhetsverket i klinch om golvvärme

I 3 § Elsäkerhetslagen definieras elektrisk utrustning som ”en anordning, apparat eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el eller en komponent i en sådan utrustning eller i en starkströmsanläggning”. En golvvärmekabel förbrukar el eftersom den är ämnad att alstra värme. Det finns inget annat användningsområde för en golvvärmekabel. Den är inte avsedd att leda ström till några andra förbrukare. Det är alltså redan i den paragrafen fastställt att det är en elektrisk utrustning.

Elstudion: Hör Peter Lindberg berätta om reglerna för golvvärmeinstallation i Elstudion

I Elsäkerhetslagens förarbeten finns avgränsningen mellan starkströmsanläggning och elektrisk utrustning på flera ställen tydligt uttryckt. Till exempel: ”Med elektrisk anläggning avses, kort uttryckt, en stationär anläggning som t.ex. ett kraftverk, ett ledningsnät eller en annan stationär anläggning för produktion, överföring eller användning – men inte förbrukning – av el.”

Lagstiftningen är tydlig i det här avseendet. Elsäkerhetsverket är skyldig att följa lagstiftningen och får inte ta sig friheter utanför den i sin myndighetsutövning. Egna tyckanden får inte ligga till grund för myndighetsbeslut. Elsäkerhetsverkets ställningstagande om att förläggning av golvvärmekabel är ett elinstallationsarbete bygger på egna tyckanden. Det duger inte.

Läs mer: Par fick inte mätprotokoll efter golvvärmeinstallation

Vill de att förläggning av golvvärme ska vara ett elinstallationsarbete bör de föreskriva det som en tvingande regel. Det kräver ett gediget och reglerat utredningsarbete av Elsäkerhetsverket där lagstödet måste redovisas på ett tydligt sätt. Det ger tydlighet och rättssäkerhet. Men till dess det arbetet är klar får de vackert inse att förläggning av golvvärmekabel inte är ett elinstallationsarbete, eller åtminstone undvika att uttala en egen uppfattning.

Att reglerna för vad som definierar elinstallationsarbete ska vara tvingande är en fråga som bland annat Installatörsföretagen drivit länge. I remissvaren till de nya föreskrifterna, kopplade till elsäkerhetslagen, ville en majoritet ha just tvingande regler.

Installatörsföretagen kommer självklart att stötta Elsäkerhetsverket i det arbetet.