Logga in

13 nya lagar som påverkar installationsbranschen

Publicerad
30 jun 2017, 13:54

Elinstallatören har listat 13 nya lagar som träder i kraft kring halvårsskiftet och som berör installationsbranschen.Den nya elsäkerhetslagen, fängelse för bluffakturor och utvidgad skattebefrielse på solel är några exempel.

 1. Ny elsäkerhetslag Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska ha en auktoriserad elinstallatör och ett egenkontrollprogram. Ett företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till Elsäkerhetsverket som beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan. Det är bara auktoriserade elinstallatörer och personer som omfattas av ett företags egenkontrollprogram som får utföra elinstallationsarbete, med vissa specificerade undantag.Börjar gälla den 1 juli 2017.
 2. Fler bygglovsbefriade åtgärder Fler åtgärder undantas från krav på bygglov. Bygglovsbefriade åtgärder som får vidtas i strid med detaljplan ”ska inte beaktas vid en senare bedömning”. Börjar gälla 1 juli 2017.
 3. Godkända reningssystem på fartyg Barlastvatten får inte släppas ut från fartyg utan att först ha renats från vattenlevande organismer och patogener (bakterier, parasiter, virus, svampar med mera). Reningen ska ske genom godkända reningssystem som installeras ombord på fartygen. Börjar gälla den 8 september 2017.
 4. Tidsbegränsade bygglov för bostäder Tidsbegränsade bygglov för bostadshus ska göra det möjligt att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för sammanlagt högst 15 år. Den nya bestämmelsen upphör att gälla den 1 maj 2023. Började gälla den 1 maj 2017.
 5. Ändrad skatt på vattenkraft, kärnkraft och el Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer ska fasas ut under en tvåårsperiod med start 2017. Fastighetsskatten för vattenkraftverk ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start i år. Detta finansieras genom en höjning av energiskatten på el till 32,5 öre per kilowattimme. Börjar gälla den 1 juli 2017.
 6. Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad el Energiskatten på solel och annan förnybar el som framställs i små anläggningar på den plats där elen används, sänks till 0,5 öre per kilowattimme, det vill säga med över 98 procent. Skattebefrielsen uppnås genom ett avdrag för energiskatt på el. Börjar gälla den 1 juli 2017.
 7. Skydd mot repressalier för utländska arbetare Ett kollektivavtal för utstationerade, utländska arbetare ger kontrollbefogenheter för facket. Det införs också ett skydd mot repressalier för utstationerade arbetstagare. Började gälla den 1 juni 2017.
 8. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Upphandlande myndigheter ska ställa villkor på lön, semester och arbetstid. Innan villkoren bestäms ska berörda arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig.   Bestämmelserna avser endast upphandlingar vars värden uppgår till minst gällande tröskelvärden. Började gälla den 1 juni 2017.
 9. Fängelse för bluffakturor En bestämmelse om grovt fordringsbedrägeri för bluffakturor införs i brottsbalken. Det blir därmed straffbart att i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. Straffskalan är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Dessutom ska integritetskränkande inslag i samband med skadegörelse och stöld göra att brotten bedöms som grova. Straffskalorna för skadegörelse och grov skadegörelse skärps. Ett antal brottsbeteckningar ändras också, bland annat ändras snatteri till ringa stöld. Börjar gälla den 1 juli 2017.
 10. Utvidgad rätt till elmätning Elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elanvändning utvidgas, utan att merkostnader får debiteras. Dessutom införs ett nytt bemyndigande, för den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om de funktionskrav som mätutrustning ska uppfylla. Börjar gälla den 1 juli 2017.
 11. Tydligare information på elräkningar En elräkning ska innehålla uppgifter om vilket leveransavtal som används och var det går att få information om vad avtalet innehåller. Börjar gälla den 1 juli 2017.
 12. Fler kan söka yrkeshögskolan ”Behörighetsgivande förutbildning” i anslutning till en ordinarie yrkeshögskoleutbildning får ges om det finns brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildningen. Det ska också finnas behov av kvalificerad arbetskraft med sådan kompetens som den ordinarie utbildningen syftar till att ge. Började gälla den 7 mars 2017.
 13. Försöksverksamhet med branschskolor Den nya tillfälliga lagen kan tillämpas på utbildningen 1 juli 2018-30 juni 2023. En huvudman för ett yrkesprogram på gymnasiet får sluta avtal med en branschskola. En enskild fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa villkor kan få Skolverkets godkännande att bedriva branschskola. Börjar gälla den 1 augusti 2017.

Läs om alla nya lagar och förordningar som börjar gälla kring halvårsskiftet här.