Logga in

Här ökar elinstallationsmarknaden

Publicerad
13 okt 2017, 08:07

Inte bara kraftigt ökat bostadsbyggande driver konjunkturen för el- och VS-installationer. Ökad aktivitet också inom offentliga sektor och på industrisidan bidrar till en stabil tillväxt kring tre procent för båda installationsslagen.

På helåret 2017 väntas Sveriges BNP öka med 2,6 procent. Privat konsumtion, export och investeringar driver upp BNP. Bostadsbyggandet, och byggsektorn i övrigt, ger ett rekordhögt bidrag till BNP vilket återspeglas på installationsbranschen. Under första halvåret 2017 uppgick marknaden för elinstallationer till 44,1 miljarder kronor och för värme och sanitet till 24,1 miljarder – totalt 68,2 miljarder. Marknaden ökade med tre procent för båda installationsgrenarna.

De bygger moduler: ”Vi jobbar mycket snabbare än på vanliga installationsjobb”

Prognosen för hela det innevarande året talar om fortsatt tillväxt på samma nivå. Sedan väntas tillväxttakten dämpas, med följd att marknaden för elinstallationer väntas fortsätta öka med två procent 2018 medan VS-marknaden blir oförändrad nästa år.

– Den dämpade prognosen för 2018 kan bero på flera saker. Fastighetsmarknaden har lugnat ned sig något jämfört med förra årets rekordstarka uppgång. Oro för bostadsmarknadens utveckling, höjningar av räntan och minskad privat konsumtion påverkar prognosen liksom det osäkra politiska klimatet i världen, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen.

Elgrossist blir svensk distributör till Nest

Preliminära siffror visar att 30 500 lägenheter i flerbostadshus påbörjades under första halvåret. Det var 11 procent fler än samma period året innan. För småhus var utvecklingen den samma – det påbörjades 7 500 lägenheter under första kvartalet, en ökning med 12 procent. Den ökade bostadsbyggandet sker inte enbart i storstadslänen utan också ute i övriga landet.

”På elsidan väntas en fortsatt god tillväxt för tele/data/säkerhet, liksom för industriinstallationer. För bostadsbyggandet väntas däremot en minskning under 2018 med fem procent, något som naturligtvis drabbar både el och VS.”

5 sätt att handskas med ett struligt byggprojekt

I vårens konjunkturrapport förutspåddes en negativ rekyl för bygginvesteringar inom produktionsanläggningar, som följd av att dessa ökade kraftigt förra året. Men en mycket stark utveckling under första halvåret innebär att industrins investeringar istället väntas öka kraftigt, med en tillväxt på 50 procent. En negativ rekyl väntas istället nästa år.

På elsidan väntas en fortsatt god tillväxt för tele/data/säkerhet, liksom för industriinstallationer. För bostadsbyggandet väntas däremot en minskning under 2018 med fem procent, något som naturligtvis drabbar både el och VS.

Husbyggnadsinvesteringarna växte mycket kraftigt i Stockholm län förra året. I år väntas en dämpning som bidrar till att tillväxten för elinstallationer avstannar under 2017-2018 och dämpas till två procent för VS. Bättre går det i Västra Götaland – där väntas marknaden för el öka med sju procent i år och fem procent nästa år och för VS med åtta respektive tre procent.

Prognosen för Skåne visar också en stark utveckling, med en tillväxt för 2017 och 2018 med totalt sex procent inom el och tio procent inom VS. Motsvarande siffror för Mellansverige är fem respektive noll procent och för Norrland sex respektive en procent. För Sydsverige väntas nolltillväxt inom el och en svag tillväxt på en procent för VS – i båda fallen totalt för båda åren.

Som tidigare är svårigheten att rekrytera kompetent personal den faktor som mest oroar tillfrågade branschföretag. Många tvingas tacka nej till uppdrag på grund av detta. Å andra sidan ser företagen också fortsatt nya möjligheter:

– Det finns två övergripande trender i branschutvecklingen just nu, och dessa speglar samhällsintresset i stort. Det är dels inom energieffektivisering och dels inom digitaliser­ing. Det kan handla om energieffektivare belysning, värmepumpar, solceller och integrerad teknik i byggnader för att bara nämna några exempel, berättar Reijo Mustonen.