Så tycker branschen om nya elsäkerhetslagen

Publicerad 5 okt 2016, 16:33

Knappt hälften av de som fick tillfälle att inkomma med remissvar har också gjort det och Elsäkerhetsverket har fått in 45 remissvar om de nya föreskrifterna. Alla organisationer och företag med tyngd i elteknikbranschen har yttrat sig. Så här tycker de.

Installatörsföretagen tycker att definitionen av elinstallationsarbete behöver lyftas upp från ett allmänt råd till tvingande föreskriftstext, vilket 17 andra remittenter höll med om. Den begränsade auktorisationen bör endast omfatta anslutning och losskoppling. Även här höll 17 remittenter med. 

Det finns en otydlighet gällande dokumentationskravet i egenkontrollprogrammet. Hur mycket ska behöva dokumenteras och på vilket sätt? IN föreslår att enbart metoder och rutiner bör tvingas dokumenteras. 18 andra remittenter höll med om det.

Elektrikerförbundet tycker att det är viktigt att företaget åläggs att ge elinstallatören den tid och de befogenheter som krävs eftersom elinstallatören, som utses av företaget, får till ansvar att verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen. Förbundet tycker också att det är viktigt att elinstallatören utan risk för repressalier kan vända sig till tillsynsmyndigheten.

Förbundet konstaterar att gällande ellagstiftning och föreskrifter tillkommit i ”nära samklang med de kollektivavtal som reglerar arbetet”. Utformningen av egenkontrollprogrammet bör tas fram i ett sådant samarbete, skriver förbundet och det får tolkas som att de vill ha en kollektivavtalsreglering av denna fråga.

Av elteknikföretagen har Caverion, Elajo, Eitech, SkandiaElmontage, V-bygg, Elbröderna, Bravida, Assemblin och Vinci svarat. Samtliga ansluter sig till Installatörsföretagens remissvar.

Regelrådet tar inte ställning till de delar som noterats som allmänna råd i föreskriftsförslagen. Här är det viktigt att påpeka att om definitionen av elinstallationsarbete ändras till tvingande föreskrift, som Installatörsföretagen och många andra remittenter vill, innebär det att en ny konsekvensutredning måste tas fram och skickas ut på remiss.

Förhållandevis nybildade Energiföretagen, en sammanslagning av Svensk Energi och Svenska Fjärrvärmeföreningen, anser att den begränsade auktorisationen för kabelförläggning, BB3-gräv, ska återinföras. Så tycker även några andra remittenter. I övrigt ansluter de sig i huvudsak till Installatörsföretagens remissvar.

Flera remittenter tyckte att delarna om egenkontrollprogram och det allmänna rådet om definitionen av elinstallationsarbete var komplicerat och svårläst.

Några remissinstanser ansåg också att det saknas tydlighet kring auktorisationen av utländska elinstallatörer och hanteringen av utländska elinstallationsföretag. Den frågan vållar många och heta diskussioner i branschen just nu. Det framgår inte minst av sociala medier. Elinstallatörens artikel i somras om den villa i Vallentuna som vimlade av elfel efter att en polsk elinstallatör gjort elinstallationerna är en av årets mest lästa artiklar.