Installationsbolag gör storsatsning på säkerhet

Publicerad 25 nov 2015, 17:02

Genom en årligen återkommande säkerhetsvecka, med premiär den här veckan, ska Goodtech uppmärksamma bra arbetsmiljö och säkra arbetsplatser. Årets fokus är elsäkerhet.

– Vi vill öka medvetenheten och stimulera till en mer proaktiv säkerhetskultur hos våra medarbetare, våra samarbetspartners och elteknikbranschen i stort, säger Olle Backman, vd för Goodtech i Sverige.

Enligt Elsäkerhetsverkets statistik rapporterades förra året 344 elolyckor och 227 tillbud. En övervägande del av de rapporterade olyckorna för yrkesmän beror på arbetsfel, exempelvis att fel arbetsmetod har använts eller att rutiner frångåtts.

Flera av cheferna inom Goodtech, däribland koncernchefen Olle Backman och Susanne Häggström, som är arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig, har under veckan besökt ett antal projekt runt om i landet för att med företagets medarbetare diskutera arbetsmiljö och elsäkerhet.

– De här besöken ska inte ses som kontroller från företagets sida. Istället handlar det om att skapa forum för diskussioner om hur vi höjer säkerheten. Det är viktigt att vi lyssnar och tar tillvara på medarbetarnas förslag, säger Susanne Häggström.

Exempel på saker som diskuteras vid träffarna runt om i landet är arbetsmiljö- och elsäkerhetsdelegeringar för en tydlig uppgiftsfördelning. Andra ämnen som tas upp är att rätt utrustning och hjälpmedel finns tillgängliga, för att därigenom kunna välja bästa arbetsmetod och arbeta säkert.

– Frånkoppling, blockering och spänningsprovning är de allra viktigaste delarna av praktisk elsäkerhet. Det kan finnas fel i anläggningarna, felkopplingar till exempel eller att kommunikationen brustit. Det är därför varje individs ansvar att följa elsäkerhetsrutinerna, som en ren självbevarelsedrift, innan arbete påbörjas, säger Susanne Häggström och fortsätter:

– Vi gör också riktade skyddsronder och ser över om det behövs riktade utbildningar, exempelvis ESA, alltså elsäkerhetsanvisningarna.

Inom Goodtech arbetar man med intern rapportering och uppföljning av incidenter. De senaste åren har antalet inrapporterade arbetsplatstillbud och olyckor till en viss del ökat. Men det tolkar företaget inte som att arbetsplatserna har blivit osäkrare utan att det istället vittnar om att kunskap, medvetenhet och vikten av att ta varje incident på allvar ökat.

– Incidentrapporteringen är viktig för att dra lärdom och den är en naturlig del i vår uppföljning av arbetsmiljön. Den är också en indikator på hur säkerheten på våra arbetsplatser utvecklas över tiden. Vi konstaterar att våra olika verksamheter utvecklat och förbättrat sitt arbetsmiljöarbete de senaste åren, säger Susanne Häggström, som är mycket nöjd med hur säkerhetsveckan har avlöpt.