Gemensam värdegrund ger klara fördelar

Publicerad 25 aug 2015, 10:22 | Uppdaterad 24 feb 2021

Tectel i Vindeln är ett elinstallationsföretag med av lite annorlunda snitt. Förutom tjänster inom elteknik och elkraft har företaget även en utbildningsenhet som erbjuder teoretisk och praktisk yrkesutbildning för branschen.

I företaget har även mycket arbete lagts ned på att etablera en företagsgemensam värdegrund. Den ska leda till att Tectel blir ett sammanhållet och starkt företag där alla medarbetare är goda kulturbärare. Företaget sticker därför ut som ett spännande företag i en landsända där det finns gott om konkurrenter inom elteknikbranschen.

Att Tectel ägnat så mycken möda åt att etablera en gemensam värdegrund har sin förklaring i vd Agnetha Sjöstedts bakgrund. Agnethas bana i företaget startade med ett examensarbete på personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet år 2001. Det genomfördes under en period då företaget led av kraftig växtvärk och sökte efter bättre organisatoriska lösningar.

Agnetha fick i uppdrag att genomföra en organisationsanalys för att hitta förbättringsområden inom företaget. Examensarbetet ledde till att hon blev erbjuden ett arbete som personalchef i företaget, som på den tiden hade ett 60-tal anställda och hade växt med mer än 200 procent under ett par år.

– Jag tackade ja och satte till arbetsgrupper med anställda som fick jobba vidare med de förbättringsområden jag hade identifierat i mitt exjobb, berättar Agnetha. En bättre introduktion i företaget hade hon inte kunnat få, menar hon.

Det har under årens lopp blåst många hårda vindar i företaget och när de dåvarande ägarna, Indexator Group, år 2008, erbjöd henne jobbet som vd, var det en utmaning Agnetha inte kunde motstå.

– Jag blev överraskad att jag fick frågan eftersom jag var kvinna och dessutom inte tekniker. Jag var den enda i ledningsgruppen som inte hade några fackkunskaper inom elområdet, men däremot hade jag kunskaper på andra områden – bland annat inom arbetsrätt, organisation, ledarskap, kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete. Med en stark support från mina två kollegor, och tillika affärsområdeschefer, Björn Alfredsson och Hans-Gunnar Bertilsson, har vi klarat utmaningarna bra.

– Tillsammans är vi starkast, menar Agnetha. Sedan 1 januari 2013 är det även de tre som äger företaget – i exakt lika andelar.

– De senaste åren har vi arbetat nära tillsammans med ett starkt engagemang för att lägga tidigare problem i verksamheten bakom oss. Vi har vänt och vridit på olika frågor kring vår verksamhet och gjort allt som krävs för att vi ska bli ett konkurrenskraftigt företag som gör rätt från början till slut. Vi har omstrukturerat och vidareförädlat för att uppnå en genomtänkt och fokuserad inriktning där vi är både affärsmässiga och kundorienterade, förklarar Agnetha och fortsätter:

– Vårt gemensamma engagemang har fördjupats ännu mer sedan vi också blivit företagsägare. Vi har en mycket stark tilltro till vår personal som vi värdesätter högt – de är helt fantastiska! Det är viktigt för Tectel att personalen har stor drivkraft och att alla gör sitt bästa för att våra kunder ska bli nöjda, menar Agnetha.

Företaget hade några jobbiga år från 2005 och framåt, men har nu kommit till rätta med växtvärk, spretig verksamhet och andra svårigheter. Nu är det full fart framåt som gäller. Agnetha Sjöstedt tror på en tillväxt runt 10-15 procent under åren framöver och på att Tectel ska etablera sig inom ett större geografiskt område och gärna med fler större komplexa projekt på eltekniksidan.

Agnethas optimism har sin grund i det arbete som företaget lagt ned på att etablera en gemensam värdegrund som all personal i företaget står bakom.

– Alla har deltagit i arbetet kring våra kärnvärden. Det innebär att alla medverkat och diskuterat vad värdena står för (se faktarutan nedan) och förstått hur viktigt det är att värdena verkligen präglar oss i det dagliga arbetet. Med det här arbetet bakom oss har vi nu intagit en position där vi sticker ut i konkurrensen som ett trovärdigt tjänsteföretag inom elteknik och elkraft.

Agnetha berättar att hon under den gångna hösten hållit ett stort antal presentationer för kunderna där hon berättat om företagets kärnvärden och om vad Tectel kan erbjuda.

– Efter kundpresentationerna har vi genomfört kundenkäter för att få en bild av hur kunderna bedömer Tectel mot bakgrund av de kärnvärden som företaget står för. Glädjande nog har vi fått väldigt positiva omdömen som bekräftar att vi tänkt rätt i vårt värdegrundsarbete och att kunderna tycker att verklighetens Tectel mycket väl motsvarar den bild företaget ger av sig självt.

Tectel har idag 25 anställda och en omsättning som under förra året uppgick till 35 miljoner. Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: Elkraft, Elteknik och Utbildning. Tidigare var telekommunikation också ett viktigt affärsområde för Tectel, men det avvecklades för några år sedan som ett led i strävandet att skapa en mer fokuserad och sammanhållen verksamhet.

Elteknik svarar för knappt halva omsättningen, Elkraft för lika mycket. Utbildningsdelen omsätter endast någon dryg miljon kronor, men är ändå en strategiskt viktig del för Tectel.

– Vi har byggt upp ett utbildningsområde med luftnät och marknät med både lågspänning och högspänning – anläggningen är komplett med nätstationer, transformatorer, kabelskåp och annat. Vi arrangerar utbildningar utifrån kundernas behov och hyr ut vårt utbildningsområde till branschen, framför allt till Svensk Energi, som är en stor utbildningsaktör inom elnät.

– Flera av de stora kraftbolagen i Norrland, som Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Jämtkraft och Vattenfall har utbildat sin personal här. Vi samarbetar också med STF Ingenjörsutbildning och EUU men vi hoppas att vi ska hitta ännu fler samarbetspartners framöver, säger Agnetha.

– Sedan vi drog igång utbildningsverksamheten har fler än 1 500 personer genomgått utbildning hos oss. Det har gett oss massor av värdefulla kontakter och har även bidragit till att vi kunnat fortbilda vår egen personal på hemmaplan, menar Agnetha.

Det är framför allt ESA-utbildningar, jordningsteknik, linjebyggnation och fallskydd som Tectel arrangerat utbildningar inom.

– Att bygga upp en så här stor utbildningsanläggning kostar pengar men tack vare att vi kunnat använda oss av överblivet materiel och verktyg från vår egen elverksamhet, har denna utbyggnad varit möjlig att genomföra, menar Agnetha. Utbildningsverksamheten utnyttjar dessutom lokaler som blev övergivna när koncernens sågverk lades ner efter en brand inom koncernen 1989.

Elkraftverksamheten består av entreprenader inom elnätbyggnation i både mark och luft. Det handlar om projekt upp till 40kV i framför allt Västerbottens och Västernorrlands län, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Tectel erbjuder hela processen som nätbyggnationen innebär – från projektering till driftsatt anläggning med tillhörande fastighetsavtal, skogsvärdering med mera.

– Nuförtiden blir det förstås mycket markförläggning av elkabel, men isolerade luftledningar är ett annat alternativ som nätbolagen tar till för att stormsäkra sina nät, berättar Agnetha.

Entreprenaderna inom Elkraft drivs i projektform där personalen har mobila arbetsvagnar och bor i husvagnar i närheten av projekten. All personal har dock sin bas i Vindeln.

Det är viktigt att alla känner tillhörighet till ett gemensamt arbetsställe, för att skapa en stark teamkänsla.
Agnetha Sjöstedt

Tectels kunder inom elteknik finns framför allt på industri- och fastighetssidan. Hemma Vindeln finns bland andra förra ägaren Indexator med två stora, relativt nybyggda, fabriker samt krantillverkaren Cranab, som har en stor industriverksamhet här. Tectel har också flera stora sågverk som sina uppdragsgivare.

– För några år sedan beslutade vi oss på att specialinrikta oss på sågverken. Det finns många sågverk inom vårt geografiska område och de flesta utnyttjar numera avancerad automations- och elteknik i sin verksamhet, förklarar Agnetha Sjöstedt.

Uppdragen på industrisidan handlar till 80 procent om service. Så ser det också ut bland Tectels fastighetskunder.

– Vi har ett brett utbud av tjänster att erbjuda inom elteknik och strävar hela tiden mot att sälja in moderna styrsystem och energieffektivare lösningar till våra kunder. Därför har vi haft stor nytta av Elrättskampanjen som stöd för vår kundkommunikation, säger Agnetha.

Hon menar att det krävs ett långsiktigt och tålamodskrävande arbete för att sälja in modern elteknik och hoppas därför att Elrätt blir mer än en kampanj och snarare ett etablerat sätt att tänka inom elteknikbranschen.

– Själva planerar vi att gå vidare med kundbearbetningen genom att ordna egna kunddagar i samarbete med några av våra leverantörer – för att ytterligare sprida kunskapen om allt man kan göra med modern elteknik, berättar Agnetha Sjöstedt.

FAKTA

Tectel AB

 • Omsatte 2013 cirka 35 miljoner kronor.
• Vid årsskiftet 2013/14 hade företaget 25 anställda, varav ca 70 procent är montörer.
• Ägardrivet sedan 2013 – av Agnetha Sjöstedt, Björn Alfredsson och H-G Bertilsson.
• Företagets kontor ligger i Vindeln, drygt fem mil nordväst om Umeå.
• Verksamheten är uppdelad på tre affärsområden: Elteknik, Elkraft och Utbildning.

FAKTA

Tectels värdegrund

Tectel är ett värderingsstyrt företag. Värdegrunden sammanfattas i sex kärnvärden, utifrån företagsnamnet, där all personal har medverkat i framtagningen.

Tectel står för:
T = Träffsäkerhet – att leverera i tid och med rätt kvalitet.
E = Engagemang – att ge kunden det där lilla extra, hela tiden.
C = Communication – att ha öppet informationsbyte både internt och externt.
T = Teamwork – att samarbeta och ge stöd åt varandra.
E = Effektivitet – att göra rätt direkt, från början till slut.
L = Lojalitet – att maximera värdet för kunden.