Därför gynnar nya regler moderna elteknikföretag

Publicerad 29 apr 2015, 10:09

När branschen hunnit tänka igenom behörighetsutredningens förslag är det elinstallatörens förändrade roll inom främst större företag som står ut som den största förändringen.

Joakim Grafström, elsäkerhetsansvarig på Elektriska installatörsorganisationen, EIO, säger att tydligare ansvar faller på företagen, förutsatt att förslaget antas.

– Det centrala i behörighetsutrednigens förslag är att elteknikföretag ska registrera sig hos Elsäkerhetsverket för att få utföra elinstallationsarbete på annans anläggning. För att få registrera sig måste det finnas en elinstallatör fast knuten till företaget, säger Joakim Grafström.

Förändrad roll

Elinstallatören försvinner alltså inte i förslaget utan blir kvar med något förändrad roll. Att ha en elinstallatör fast knuten till företaget kan innebära att vederbörande har anställning, men det kan också innebära konsultuppdrag eller delägarskap.

– Registret är ett sätt att skapa en första spärr och sålla fram seriösa företagare.

Elsäkerhetsverkets register ska vara öppet så att vem som helst kan ta del av det. Vanliga konsumenter kan enkelt försäkra sig om att de inte råkar ut för värsta sortens lycksökare som struntar i att följa systemet.

Dagens system bygger på att elinstallatörerna har överinseende och det betyder två saker: Dels att elinstallatören ser till att de som utför arbetet har tillräckliga kunskaper, och dels att se till att det som installeras blir kontrollerat innan det spänningssätts. Det nya förslaget säger att det ska finnas ett egenkontrollprogram som säkerställer båda delarna. Elinstallatören som är knuten till företaget har som uppgift att bidra till egenkontrollsystemet.

Garant för kunskap

– Exakt hur mycket elinstallatören involveras rent praktiskt är upp till företaget, men personen står ändå som en garant för kunskapsnivån inom elteknikföretaget. Elinstallatörens kunskapsnivå är den enda som är kontrollerad av staten.

Hur ser då ansvaret ut i det nya förslaget? Joakim Grafström förklarar att de som leder och fördelar arbetet har ett ansvar, oavsett om det är en elinstallatör eller inte. Det gäller idag och det gäller också i det nya förslaget. Det ligger under arbetsmiljölagen och den är inte under förändring.

– Dessutom gäller att alla som gör något allvarligt fel som vållar skada, oavsett om det är elektriker, snickare eller vilken privatperson som helst, kan ju ställas till svars under brottsbalken. Inte heller det är något som berörs av behörighetsutredningen.

Företaget får ökat ansvar

Med egenkontrollsystem och registrering av företag anser Joakim Grafström att man kan tala om en skiftning i ansvarsfördelning, från elinstallatör till det registrerade företaget.

Det befintliga systemet bygger på en gammal ordning med mästare, gesäller och lärlingar. Förslaget är en anpassning till hur företag ser ut och drivs i dag.

– Idag går elektrikerna sin utbildning och anställs sedan på ett företag, men där måste det fortfarande finnas en elinstallatör, som gamla tiders mästare. I större företag fungerar det inte längre så att det alltid är behöriga elinstallatörer som blir chefer. Med den befintliga förordningen blir det ganska krångligt när den pekar på elinstallatören som kanske inte ens är chef.

Många elföretag löser det genom att anställa elinstallatörer som chefer och det begränsar urvalet avsevärt. Då måste cheferna ha börjat sin bana som elektriker eftersom det är det enda sättet att skaffa sig behörighet som elinstallatör.

– Det är ju inte säkert att du måste vara skicklig på att installera el för att vara lämplig att leda verksamheten. Det kan räcka att ha tillgång till den kunskapen.

Viktig anpassning

Joakim Grafström tror inte att de som utför det praktiska arbetet med installationer kommer att påverkas nämnvärt av det nya förslaget. Även för små elföretag har det marginell betydelse, eftersom de så gott som alltid startas, ägs och drivs av elektriker med elinstallatörsbehörighet. Men på ett övergripande plan är det en viktig anpassning till nya tiders villkor.

Regeringens enmansutredare, Bo Diczfalusy, är klar med sin del av arbetet med behörighetsutredningen. Han hoppas att förslaget kommer att ge klarare ansvarsförhållanden.

– Viktigast för mig under utredningens gång var dels att få ledamöterna att enas om en gemensam problembeskrivning och dels att få dem att visa ömsesidig respekt för varandra. Det var viktigt att förstå de olika parternas ståndpunkter och farhågor. Jag ville presentera ett förslag som tog itu med de problem som faktiskt finns, men att samtidigt bevara stommen i ett ganska väl fungerande system, säger Bo Diczfalusy.

Bättre för konsumenterna

Han tror också att förslaget kommer att innebära förbättringar för konsumenterna genom att det blir lättare för dem att avgöra om de anlitar ett seriöst företag. Förhoppningen är att tillsynen förbättras, genom att Elsäkerhetsverket kan upprätta ett register över anmälda företag, som kan köras mot registret över auktoriserade installatörer.

– Dessutom tror jag att det kommer att innebära förbättringar för både företag, installatörer och yrkesmän, genom att ansvarsförhållanden blir klarare. Förenklat kan man säga att företagens ansvar tydliggörs, vilket är till gagn för alla.

Nu är förslaget ute på remiss fram till den 20 maj. Därefter sammanställs remissyttrandena i Miljö- och energidepartementet, och arbetet med en så kallad lagrådsremiss börjar. När lagrådsremissen är klar lämnas den till lagrådet i riskdagen för granskning. Därefter kan regeringen lämna en proposition till riksdagen. Om riskdagen godtar förslaget tar det antagligen minst ett år innan det träder i kraft. Bo Diczfalusy gissar att regeringen kan komma med ett förslag antingen sent i höst eller under våren 2016.