Högtryck i byggindustrin

Publicerad 25 feb 2015, 23:37

Hushållens efterfrågan på nya bostäder lyfte byggkonjunkturen 2014. Investeringarna i energianläggningar ökade också men tros minska i år på grund av lågt elpris.

Förra året visade på en mycket stark efterfrågan på bostäder. Totalt bedöms bostadsinvesteringarna ha ökat med 36 procent varav nyproduktion av bostäder står för 20 procentenheter. Det här visar Sveriges Byggindustriers konjunkturrapport.

Även lokalinvesteringarna ökade 2014 fast med mer blygsamma 7 procent. Goda konjunkturutsikter tyder på fortsatta investeringar i privata lokaler. Också i offentliga lokaler tros investeringarna öka under de kommande två åren.

Anläggningsinvesteringarna gick upp med i snitt 5 procent förra året. Inom energisektorn växte anläggningsinvesteringarna med 7 procent, men SCB:s investeringsenkät tyder på minskade satsningar framöver inom energirelaterade anläggningsbyggnader. Orsaken uppges vara att minskad efterfrågan på el kombinerat med ökat utbud av förnyelsebar energi har pressat elpriset. Det i sin tur leder till minskade investeringar i energianläggningar enligt konjunkturrapporten.

Sveriges Byggindustrier skriver också i rapporten att byggarbetsmarknaden, trots den starka konjunkturen, minskade något förra året. Det tros bero på att byggföretagen förväntade sig en stark uppgång inför 2012 och ökade sina personalstyrkor. När uppgången uteblev det året började de stora byggföretagen istället skära i sina personalstyrkor.

Utstationerad arbetskraft har blivit allt vanligare, alltså personal anställd i utländska bolag som under en begränsad tid utför arbeten i Sverige. Det handlar, enligt rapporten, om att snabbt få tillgång till kvalificerad arbetskraft utan att öka kostnaderna på sikt. Samtidigt som utstationering och bemanningsanställningar ökar visar siffror från Arbetsförmedlingen.