Parterna befäster positioner i behörighetsutredningen

Publicerad 28 aug 2014, 10:56

Den 31 december i år ska regeringens utredning om elbehörighet vara klar. När enmansutredare Bo Diczfalusy nu börjar sammanställa sitt material har Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) sammanfattat sina ståndpunkter.

I sin utredning har Bo Diczfalusy haft ambitionen att samla in material och synpunkter från alla berörda parter, naturligtvis då även från EIO och SEF. En expertgrupp håller regelbundna möten för att diskutera reformer och den 31 december 2014 ska utrednigen alltså vara avslutad.

– Än så länge är jag något förvånad över att jag inte fått in fler synpunkter till utredningen, som präglas av öppenhet. Men här har EIO varit mycket aktiva, med ett klart budskap, och det är jag tacksam för, sa Bo Diczfalusy till Elinstallatören i våras.

På sin hemsida har EIO nu publicerat en artikel där SEF:s ordförande Jonas Wallin och EIO:s vd Jan Siezing klargör sina positioner. Så här blev deras sammanfattning.

EIO anser att:

– Dagens system med behörig installatör är från ett samhälle som i dag inte finns. I dag får installationsarbete bara utföras av behörig installatör eller yrkesman under överinseende. Detta vill vi ersätta med ett erkännande av elektrikerns kompetens, alltså en personlig behörighet – i form av en elektrikerlegitimation.

– Behörigheten ska kunna styrkas genom att elektrikerlegitimationen är statligt utfärdad. Behörighet förutsätter godkänt praktiskt och teoretiskt kompetenstest som visar på kunskaper i nivå med dagens ABL. Elektrikerlegitimationen intygar att innehavarens kompetens är statligt kontrollerad, och att innehavaren omfattas av ett sanktionssystem. Till skillnad från ECY-certifikatet ska elektrikerlegitimation omfatta alla, oavsett kollektivavtal. Övergångsregler ska gälla för de yrkesmän som arbetar i dagens system.

– Behörighetskravet bör avgränsas till de arbetsmoment som påverkar elsäkerheten. Kravet ska omfatta arbeten med anläggningsdelar som ska spänningssättas, arbeten med skyddsströmbanan, alltså felströmsavledning, och för dold kanalisation. Arbetsuppgifter av enklare karaktär, som att sätta upp kabelstegar och lägga rör, ska kunna utföras av andra yrkesgrupper. Dessa kan antingen klargöras i lagstiftning eller i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

SEF anser att:

– Ändringar i ellagstiftningen får negativa konsekvenser för elsäkerheten. Att avreglera stora delar av installationsarbetet medför stora risker, och om vissa regler tas bort skulle elsäkerheten försämras både för elektriker och för allmänheten.

– Anställningskravet hos behörig elinstallatör och elektriker ska finnas kvar. Det infördes för att få bukt med bulvanförhållanden.

– Det är statens ansvar att se till att konsumenterna vet vilket ansvar de har för den egna anläggningen. SEF föreslår besiktningar av elanläggningar i villor och bostadsrätter vart tionde år, om inte jordfelsbrytare installerats.

Du kan läsa mer om utredningen här, http://www.sou.gov.se/sb/d/18419