Återhämtningen pågår – försiktigt

Publicerad 18 jun 2014, 17:02

Konjunkturinstitutets senaste prognos spår att återhämtningen i svensk ekonomi kommer att ta tid eftersom ”efterfrågan på svensk export utvecklas trögt”. Men sysselsättningsgraden fortsätter att stiga och bostadsbyggandet ökar konstant.

Institutets barometerindikator steg 1,8 enheter i juni, från 99,2 i maj till 101,0, efter en rejäl nedgång i maj. Uppgången är tydligast i indikatorerna för tillverkningsindustrin och bygg- och anläggning.

Konfidensindikatorerna för detaljhandel och privata tjänstenäringar backade något, medan indikatorn för hushållen var ungefär oförändrad.

Nu ligger indikatorerna för bygg- och anläggning och detaljhandel klart över det historiska genomsnittet, medan övriga indikatorer ligger relativt nära genomsnittet.

I sin prognos förutser Konjunkturinstitutet att den inhemska efterfrågan bidrar mer till BNP-tillväxten denna gång än vid tidigare konjunkturåterhämtningar. Exporten är dock inte lika drivande, vilket beror på den svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden. BNP ökar med 2,2 procent i år och tre procent nästa år.

De sysselsattas andel av befolkningen i arbetsför ålder fortsätter att stiga. 2014 beräknas 65,9 procent av befolkningen i åldrarna 15-74 år vara sysselsatta, vilket är en uppgång från 64,4 procent 2010 då sysselsättningsgraden bottnade efter finanskrisen. Under åren 2014–2018 beräknas sysselsättningen öka med cirka en procent per år.

Men samtidigt växer arbetskraften också relativt snabbt vilket innebär att arbetslösheten faller tillbaka långsamt och kommer först mot slutet av 2017 ner till den av Konjunkturinstitutet bedömda jämviktsnivån kring 6,5 procent.